..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

گـل کـاغـذی Paper flower

 

 

مقدمه:

گل کاغذی با نام علمی Bougainvillea spectabilis Willd گیاهی است از خانواده Nyctaginaceae همیشه سبز، چوبی رونده، گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد و از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است. برخی از آنها دارای شکوفه های رنگارنگ و بعضی نیز معطر می باشند که گل های آنها به مقدار زیاد در تابستان ظاهر می شوند مشابه ذغال اخته و بنت قنسول که گلبرگ ها یا گل های رنگارنگی بنام براکته دارند. براکته ها زیر گل های حقیقی نامرئی قراردارند. رنگ براکته ها از سفید، سفید شیری، زرد، صورتی، بنفش، قرمز سیر تا نارنجی می باشد. این گیاه واکنش بسیار خوبی در مقابل هرس دارد و در نتیجه به عنوان پرچین در بیشتر مناطق گرمسیری مورد استفاده قرار می گیرد. اسم جنس این گیاه به افتخار Luis A.de Bougainvillea که یک دریانورد فرانسوی بود نامگذاری شده است.مبدا پیدایش:این گیاه بومی مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری آمریکای جنوبی شامل کشورهای برزیل،کلمبیا وپرو می باشد.وضعیت متداول ومورداستفاده:گل کاغذی درجایی که فاقدیخبندان وسرمای سنگین باشد به عنوان یکی از بوته های رونده زینتی مشهور است درفضای سبز استفاده می شود که در سرتاسر دنیا ازمناطق آفتابی گرم تامناطق ساحلی خنک ومرطوب یافت می شود. این گیاه به عنوان یک گیاه مهم گلدانی وسبدهای آویزان در اروپا وشمال آمریکا نیز می باشد.این گیاه به خاطر داشتن براکته های رنگی روشن وواضح که گلهای لوله ای نامشخص داخل این براکته ها هستند مورد توجه می باشد. برگها متناوب، قلبی شکل، ساقه ها چوبی،رونده،قوی و دارای خار هستند.

ارقام:

این گیاه شامل گونه های زیادی می باشد تنها 3 گونه (B.spectabilis, B.glabra, B.peruviana) در باغبانی مهم هستند. بیشتر هیبریدها ویا ارقام مشهور از گونه های B.spectabilis  × B.glabra  یا  B.xbuttiana  مشتق شده اند که گونه B.spectabilis  بیشتر گرمسیری بوده وگلها عمدتا روی قسمتهای مسن تر ظاهر می شوند درحالیکه گلهای گونه B.glabra  به آسانی برروی شاخه های جدیدتر ظاهر می شوند که درگلخانه های خنک زنده می مانند،همچنین ارقام باشاخ وبرگهای گوناگون وجود دارند.

تکثیر:

 قلمه های بلند انتهایی گوشتی ساقه (8تا9 سانتی متر طول) موثرترین روش ازدیاد می باشدبهترین فصل قلمه گیری پاییز یا تابستان است.  حذف برگهای پایینی واستفاده از هورمون جهت ریشه زایی وهمچنین استفاده ازدمای بستر 22 درجه سانتی گراد جهت ریشه زایی توصیه شده است.  قسمتهای سبز ساقه رسیده با 3تا5 گره برای ازدیاد بکار گرفته می شوند. محیط های کشت خوب زهکشی شده یاریشه زایی را می توان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار گرفت. در بعضی از منابع از خوابانیدن هوایی و کشت بذر نیز به عنوان روش های تکثیر نام برده شده است. دمای محیط کشت برای ریشه زایی قلمه ها باید 24 درجه سانتیگراد باشد. از سیستم  مه پاشی یا میست برای نگهداری و شادابی برگها در مدت ریشه زایی قلمه ها می توان استفاده کرد.

کنترل گلدهی وخواب گیاه:

گل کاغذی گیاهی  روز کوتاه اختیاری می باشد، تحت شرایط طول روز 12ساعت به 80 روز و در شرایط طول روز 10 ساعت فقط به 54 روز زمان برای گلدهی نیاز دارد. گیاهان در نهایت تحت شرایط روز بلند گل می دهند اما تعداد جوانه های کمی تشکیل می گردد. عوامل دیگری به غیر از طول روز ممکن است گلدهی را تحریک نمایند. شدت تابش بالا منتج به گلدهی سریعتر گیاه می شود. سرمای شبانه ممکن است یکی دیگر از این عوامل باشد. گیاهان مسن تر که دارای ساقه با قطر 25/1 سانتی متر هستند زودتراز گیاهانی که به تازگی ریشه دار شده و5/0 سانتی متر قطردارند به گل می روند. مواد شیمیایی dominazide, chlormequat, ancymidol باعث تسریع در گلدهی گیاهانی می شود که تحت شرایط روزکوتاه پرورش یافته اند امابرای گیاهانی که تحت شرایط روزبلند بوده اند کمتر تاثیر داشته اند. محلول پاشی با جیبرالین اسید باعث جلو گیری از گل انگیزی درگیاه می شود وهمچنین باعث تاخیر ویامانع تشکیل براکته ها می گردد. این عکس العمل ها باتوجه  به رقم واحتمالا محل ممکن است متفاوت باشند. محلول پاشی باAtrimmec  گلدهی درگیاه  Rainbow Gold  رابه جلو می اندازد اماروی گیاهان Raspberry Ice  یا San Diego Red  موثر نبوده است.

 دما:

دمای سرد شبانه باعث تحریک گلدهی می شود.  دماهای شبانه 15درجه سانتیگراد گلدهی تحت شرایط روزبلند راافزایش ودمای شبانه 26 درجه سانتیگراد مانع گلدهی گیاهان پرورش یافته درتحت شرایط روزکوتاه می شود.  دمای شبانه / روزانه (21/24) درجه سانتی گراد تحت شرایط روز کوتاه دمایی بهینه بوده است.

نور:

تابش باشدت زیاد وپرورش گیاه تحت شرایط روزکوتاه (8 ساعت روشنایی )گلدهی را تحریک می نماید.تابش باشدت کم گلدهی را حتی در گیاهانی که درشرایط روزکوتاه ودمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر می اندازد. نور4تا5 هزارفوت کندل رشدمتراکم ،سریع و تشکیل گلهای رنگی خوب راتحریک می نمایند.

نور قرمز دور Far-Red گلدهی را تسریع می کند. وقتی گیاهان تحت شرایط نور با نسبت بالای قرمز به قرمز دور رویش یافته بودند برگ های انتهایی باز نشده ویا در مقایسه باگیاهانی که برگی(برگدار) برداشته شده بودند گلدهی در آنها تسریع شد که این حقیقت را پیشنهاد می نماید نور قرمز با توسعه و جابجایی مواد مانع گلدهی در برگ های جوان همراه می باشد. اسید جیبرالیک ممکن است سبب تاخیر گلدهی شود و همچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.   

آب:

در فضای سبز وقتی گیاهان سازگاری پیدا کنند مقاوم به خشکی می باشند در حالی که تنش های آبی ممکن است منتج به ریزش براکته ها در گیاهان تولید شده در شرایط خشکی در گلخانه می شود.

تغذیه:

گل کاغذی به کوددهی ثابت 150 تا 200 پی پی ام نیتروژن عکس العمل مثبت نشان می دهد. گزارش شده است که این گیاه نیازبالایی به منیزیم ، آهن ، منگنز دارد.زیادی نمک ها سبب خسارت به ریشه می شود. اگر گیاهان در شرایط خنک پرورش می یابند باید از کاربرد نیتروژن به فرم آمونیوم پرهیز نمود.

محیط کشت:

در تولید تجارتی گیاهان گلدار گلدانی،عمدتا از محیط کشت با پایه پیت  استفاده می شود. اما محیط کشت خوب و زهکشی شده با PH 5/5 تا 6 قابل قبول می باشد. PH  بالای 5/6 ممکن است باعث کمبود آهن در گیاه شود.

کنترل ارتفاع:

برخی از مواد شیمیایی روی گل کاغذی موثر بوده اما همه این مواد باید به طور دقیق روی تعداد کمی گیاه از هر رقم آزمایش شدند زیرا تغییرات زیادی بسته به رقم از خود نشان می دهند. سایکوسل یا A-rest هیچکدام سبب کاهش ارتفاع درارقام Respberry Ice  یا San diego Red در کارولینای جنوبی نشده اند اما هر دو این کند کننده های رشد باعث کاهش رشد رویشی رقم San Diego Red در کالیفرنیا شده اند. A-Rest را می توان به غلظت 50 پی پی ام وBonzi  را به غلظت 25 تا 100 پی پی ام به کار برد. محلول پاشی با Dikeyulac  باعث افزایش شاخه های جانبی در Respberry Ice، Diego Red San، Raibbow Gold شـده و کـاهش طویل شـدن ساقه را در  Respberry Iceو San Diego Red باعث گردیده است اما تاثیری روی Raibbow Gold نداشته است.

مع الوصف کاربرد Atrimmec به غلظت 1600 پی پی ام به طور کلی به عنوان موثرترین راه برای کاهش طویل شدن شاخه ها بوده است. باید توجه داشت که Atrimmec در غلظت 400تا 1600 پی پی ام ممکن است باعث کاهش اندازه براکته ها در اواخر بهار و اوائل تابستان(افزایش دما) شود اما در اواخر تابستان و اواسط زمستان (دمای خنک تر) زمانی که براکته ها کوتاهتر از مدت اواخر بهار و اوائل تابستان هستند موثر نبوده است.

جوانه گیری(حذف جوانه ها):

تقریبا 10 روز بعد از این که رشد رویشی جدید به 5/7 سانتیمتر رسیده باشد ممکن است عمل جوانه گیری گیاهان انجام می شود. این عمل را می توان در صورت نیاز هر 4 هفته یک بار انجام داد.(برای رشد شاخه های فرعی بیشتر و متراکم شدن بوته ها) برای  افزایش شاخه های فرعی محلول پاشی بنزیل آدنین(BA) به مقدار 50 تا 100 پی پی ام در دو مرحله توصیه شده است که این عمل را پس از 24 سـاعت بعد از اولـین و دومین مرحله عمل جوانه گیری انجام می دهند مصـرف کننده هـا می خواهند به طور منظم عمل جوانه گیری و هرس انجام شود تا گیاه متراکم نگه داشته شود.

قیم:

اگر گیاهان در سبدهای آویزان یا به صورت کنترل شده با بازدارنده های رشد پرورش یافته باشند نیاز به قیم ندارند اما در بعضی ازگیاهان می توان ازسیم برای قیم استفاده نمود.

فیزیولوژی پس ازبرداشت:

گیاهان را می توان به مدت 6 روز در دمای 3 درجه سانتی گراد حمل و نقل نمود. دماهای بالاتر توصیه نشده است. گل کاغذی کاملاً حساس به اتیلن است و سبب ریزش برگ ها می شود. محلول پاشی با محلول Argyline (ترکیب حاوی نقره) به میزان 5/2 تا3 گرم در لیتر یک هفته قبل از جابجایی(حمل و نقل) توصیه شده است. بسیاری از پرورش دهندگان دانمارکی این محلول را هر 2 تا 3 هفته یک بار استفاده می نمایند. محلول پاشی با تیوسولفات نقرهSTS) ( به میزان  mM 5/0 همچنین به منظور افزایش کیفیت و جلوگیری از ریزش براکته ها استفاده می شود. به طور تجربی 500 پی پی ام نفتالین استیک اسید(NAA) در زمان تشکیل کامل براکته ها باعث افزایش عمر پس از برداشت براکته ها می شود.

مهمترین آفات وبیماری ها:

شته، تریپس، شپشک های آرد آلود و سپردارها جزو آفات مهم و لکه برگی، بوته میری جزو بیماری های مهم این گیاه زینتی می باشند.

منابع مورد استفاده :

1-  غفاری اباذر، بهزاد ،1371 راز موفقیت در نگهداری گیاهان آپارتمانی(ترجمه) انتشارات چاپخانه کارگری هفتم تیر

2- Dole,J.M and Wilkins,H.F.1999,  Floriculture,Prentice-Hall

3- http://agronomic.mihanblog.com

4- www.Bougainvillea.com ,Bougainvillea,Rockledge Gardens information sheet

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو