..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

سازگاری ارقامی از گیاهان دارویی و تنوع آفات آنها در شرایط اقلیمی زنجان

 

مهدی ضرابی (1) و سید محمد فخر طباطبایی (2)
1-  گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران

2- گروه باغبانی پردیس کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

خلاصه:

این بررسی در2-1381 در دشت قیداراستان زنجان بر روی 30 رقم گیاه دارویی به منظور تعیین سازگاری و نیز تنوع آفات آنها انجام گردید.نتایج نشان داد که گونه های آنیسون، بادرنجبویه، کاسنی، سیاه دانه، رزماری، اسفرزه، گاوزبان اروپائی، ختمی داروئی،ریحان، شنبلیله، کدو دانه پتی، کتان روغنی، شوید، رازیانه، گشنیز، مرزه، ماریتیغال، خار مقدس، گلرنگ و گل همیشه بهار از قابلیت کشت و راندمان مطلوبی در شرایط این اقلیم برخـوردار می باشند. از نظرتنوع آفات گل همیشه بهار، گاوزبان اروپایی، خارمقدس و شوید مورد حمله شته سبز هلو و گل همیشه بهار و کدو تخمه کاغذی مورد حمله کرم برگخوار کارادریناقرار گرفتند. کدو دانه پتی دچار بوته میری اول فصل و گاوزبان اروپائی دچار بیماری ویروس زردی رگبرگهاYVV گردیدند. گلرنگ نیزبا خسارت محدود مگس گلرنگ مواجه گردید. دشت قیدار با توجه به شرایط مناسب و محدودیت انواع آفات مناسب کشت است.
واژه های کلیدی : گیاهان دارویی ، سازگاری ، آفات .

مقدمه:

به منظور شناسائی ارقامی سازگار با شرایط اقلیمی استان زنجان طی سالهای 2-13813 انجام شد،30 گیاه داروئی اصلاح شده مناسب کشت درنواحی سرد (1 ،2 ،3 ،4) انتخاب گردیدند. وضعیت سبزشدگی، رشد، گلدهی وتولید میوه ارقام بررسی و گیاهان ازنظر حمله حشرات خاکزی وهوازی ونیز ابتلا به بیماریهای قارچی، باکتریائی و ویروسی ونیزنماتدهای خسارتزای ریشه تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل ازاین بررسی وضعیت تولید 20 رقم اصلاح شده وتنوع آفات مشاهده شده برروی برخی ازاین تعداد را نشان داد.

موادو روشها:

شهرستان خدابنده استان زنجان بدلیل موقعیت اقلیمی بسیار مناسب جهت کشت انتخاب گردید. ابتدا مرور منابع انجام و سپس بر اساس ویپژگی های آب وهوائی سرد، آب شیرین با PH خنثی وخاک متعادل متوسط با بافت رس شنی، تعداد30 رقم گونه داروئی انتخاب گردیدند. ارقام در زمین آیش 2ساله در کرتهای 2*1 متری،بجز درمورد کدو دانه پتی با ابعاد 2*4 ، براساس روش توصیه شده کشت گردیدند(2 ،3 ). هیچ نوع کود شیمیایی و سمی نیزمصرف نگردید. وضعیت سبز شدگی، شرایط رویشی و گلدهی هفتگی مطالعه شد.ازنظر حمله آفات و خسارتهای حاصل از آنها یاداشت برداریهای لازم انجام شد. این آفات جمع آوری و در آزمایشگاه مورد شناسائی قرار گرفتند. براساس نتایج سال اول، 20 رقم سازگار تشخیص داده شد که درسال دوم بایکماه تأخیر درکشت وضعیت رشدی و خسارت آفات در آنها به عنوان شرایط دیر کاشت مجددا بررسی شد.

نتایج وبحث:

نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که ازمیان 30 رقم کشت شده ، آنیسون Pimpinella anisum،بادرنجبویه Melissa officinalis،کاسنی Chicorium intybus،سیاه دانـه Nigella sativa،رزماری Rosmarinus officinalis،اسفرزه Plantage ovata،گاوزبان اروپائی Borago officinalis، ختمی داروئی Althaea officinalis،ریحان Ocimum basilicum، شنبلیله Trigonella foenum-graecum،کدو دانه پتی Cucurbita pepo،کتان روغنی Linum usitatissimum،شوید Anethum graveolens،رازیانه Foeniculum vulgare، گشنیز Coriandrum sativum،مرزه Satureja hortensis L، ماریتیغال Silybum marianum،خار مقدس Cnicus benedictus، گلرنگ Carthamus tinctorius و گل همیشه بهار Calendula officinalis درشرایط زود کاشت قابلیت رشد وتولید مطلوبی داشتند. کدو دانه پتی، بادرنحبوبه، گل همیشه بهار، رزماری، آویشن باغی و بومادران درشرایط دیرکاشت نیز وضعیت رویشی مطلوب داشتند. درمورد تنوع آفات این ارقام، شته سبزهلو Myzus persicea ، به شدت همیشه بهار،گاوزبان اروپائی، خارمقدس وشوید را از اواخر تیرماه آلوده نمود. گاوزبان اروپائی آلوده به شته، عقب ماندگی رشدو زردی رگبرگها همراه باخشکیدگی کامل را نشان داد که عامل آن ویروس زردی رگبرگ Yellow Vien Virus تشخیص داده شد. همچنین کرم برگخوار کارادرنیا Caradrina exiqua ، همزمان با تشکیل اولین غنچه های همیشه بهار و اولین میوه های کدو این گیاهان رامورد حمله قرار داد. کدو دانه پتی باشروع فصل گرم دچار بوته میری و ریزش میوه های جوان گردید.گلرنگ در زمان سبزشدگی موردحمله کرم طوقه بر Agrotis segetum ودرزمان تشکیل غنچه موردحمله مگس گلرنگ قرار گرفت. براساس این بررسی این منطقه برای کشت آنیسون، بادرنجبویه، کاسنی، سیاه دانه، رزماری، اسفرزه، ختمی داروئی،ریحان، شنبلیله، کتان روغنی، رازیانه، گشنیز، مرزه، ماریتیغال که هیچگونه خسارتی از بابت آفات نداشته اند درشرایط زود کــــــاشت (نیمه اردیبهشت ) بسیار مناسب می باشد. در مورد سایر ارقامی که دارای علائم خسارت آفات بوده اند نیز انجام سمپاشی خفیف ابتدای فصل برعلیه شته سبز برروی گاوزبان، خارمقدس و شوید و برعلیه کرمهای طوقه بر و برگخوار برروی گلرنگ، همیشه بهار وکدو دانه پتی توصیه می گردد. ضمناً برای جلوگیری از خسارت حاصل ازبیماریهای قارچی ریشه باید ازانجام آبیاریهای سنگین (خصوصاًدرخاکهای رسی ) ودرساعات گرم بر روی کدودانه پتی پرهیز نمود.

منابع:

1- امیدبیگی. رضا. 01374 رهیافتهای تولید فرآوری گیاهان داروئی جلد اول 0 انتشارات فکرروز 0283 صفحه0
2- امیدبیگی. رضا 1367 0رهیافتهای تولید فرآوری گیاهان داروئی جلد دوم 0 طراحان نشر 424 صفحه0
3- امیدبیگی. رضا 1379 0رهیافتهای تولید فرآوری گیاهان داروئی جلد سوم 0 انتشارات آستان قدس رضوی0 397صفحه 0
4- Hornoque,M.,1984.Economic condition for cultivating medicinal plants.Hungarian Academy of Scinces.658P.


Adaptation of some medicinal varieties and their pest species in Zanjan
Mehdi Zarrabi(1) and Seid Mohammad Fakhr Tabatabaei (2)
1-Plant protection Dept. of Aburihan College of Agril. ,Tehran University
Email:m_zarrabi_2000@yahoo.com
2-Horticulture Dept. of Karadj College of Agril., Tehran University

Abstract
This study was carried out for reviewing some agronomic aspects of 30 medicinal plants and their pests status in Zanjan province (Ghidar region) during 2003 & 2004.Results of replanting of these species showed that Pimpinella anisum, Melissa officinalis, Chicorium intybus, Nigella sativa, Rosmarinus officinalis, Plantage ovata, Borago officinalis , Althaea officinalis, Ocimum basilicum, Trigonella foenum-graecum, Cucurbita pepo, Linum usitatissimum, Anethum graveolens , Foeniculum vulgare, Coriandrum sativum, Satureja hortensis L, Silybum marianum, Cnicus benedictus, Carthamus tinctorius and Calendula officinalis grew very well in this climatic condition. Among these species Cucurbita pepo, Melissa officinalis, Calendula officinalis and Rosmarinus the same result in late season culturing (till mid of June). Wild type of Achillea millefolium and Thymus vulgaris grew aboundantly in this region too. Surveying of pest's diversity showed that Calendula officinalis, Cnicus benedictus,Anethum graveolens and Borago officinalis by Myzus persicae and young seedling and leaves of Cucurbita pepo and Calendula officinalis by Caradrina exiqua were attacked. The Cucurbita pepo and Borago officinalis damaged by root rots and YVV respectively in warm spring. Vast cultivation of safflower were faced with restricted damage of sawfflower fly. It seems that this region (Ghidar) is very suitable for developing these plants because of its good climatic and agronomic condition and few kinds of pests.
Keywords: Medicinal plants, Pests, Diseases

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic