..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

بررسی تولید و مراحل فنولوژی گیاه دارویی سرخارگل به عنوان مادّه اوّلیه تولید داروهای تقویت کننده سیستم دفاعی

دادمان، ب؛ کبودانی، م و امید بیگی، ر.

سرخارگل (Echinacea purpurea ) گیاهی است علفی، چندساله متعلّق به تیره گل ستاره ایها (Asteraceae ) . سرخارگل یکی از مهمترین گیاهان دارویی در صنایع داروسازی بیشتر کشورهای توسعه یافته است. موّاد مؤثّره این گیاه خاصیّت ضد ویروسی داشته و تقویت کننده سیستم دفاعی بدن (Immunostimulant ) می باشد. منشاء این گیاه شمال آمریکا گزارش شده است و در شمال رودخانه میسوری به صورت انبوه می روید. این گیاه در فلور ایران وجود ندارد و بذر آن برای اوّلین بار در سال 1372 وارد کشور شده است. هدف از انجام این تحقیق چگونگی کشت و تولید سرخارگل بود که با استفاده از نتایج آن بتوان آنرا در مقیاس مناسب کشت و مادّه اوّلیه تولید داروهای حاصل از این گیاه را تأمین کرد. طبق نتایج این تحقیق بذور را باید نیمه اوّل اسفند ماه در خزانه هوای آزاد و به عمق 2 تا 4 سانتی متر کشت کرد. بذور پس از طی دوره سرما نیمه اوّل فروردین ماه سبز می شوند. اواخر خرداد زمان مناسبی برای انتقال نشاء ها به زمین دایمی است. گیاهان اواسط تابستان به گل می روند. ارتفاع گیاهان از سال دوّم رویش به تدریج افزایش می یابد و در سال چهارم رویش به حداکثر (99 سانتیمتر) می رسد. در سال چهارم حداکثر عملکرد پیکر رویشی (4 تن در هکتار) بدست آمد. حداکثر مقدار عصاره خشک (35 در صد) از پیکر رویشی گیاهان دو ساله بدست آمد، زیرا با افزایش سن گیاه مقدار بافتهای چوبی گیاه افزایش می یابد. با توجه به اینکه کشور ما از نظر اقلیمی از تنوع خاصّی برخوردار است انجام این نوع تحقیقات در مناطق مختلف کشور در مورد گیاهانی که بومی کشور نیستند از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند و ضروری است.

واژه های کلیدی: سرخارگل، گل ستاره ای، عملکرد پیکر رویشی، عصاره خشک

 

 

 

 

میزان روغن و اجزای متشکله آن در دانه های رازیانه بعد از استخراج اسانس

فاطمه رؤف فرد و رضا امید بیگی

رازیانه یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی مورد استفاده انسان است، به طوری که مردم یونان و روم باستان خواص دارویی آن را می شناختند و از آن برای درمان برخی بیماریها استفاده می کردند. رازیانه از گیاهان دارویی مهم در کشت و صنعت اکثر کشورهای توسعه یافته است. این گیاه در زراعت و صنایع دارویی کشور ما نیز جایگاه مهمی دارد. ماده مؤثره رازیانه از نوع اسانس است اما بذرهای رازیانه دارای مقادیری روغن نیز هستند که در صنایع آرایشی و بهداشتی، در تهیه لوسیونها، کرم ها و پمادها کاربرد دارد. در این تحقیق به منظور تعیین مقدار روغن موجود در دانه های رازیانه بعد از استخراج اسانس و مشخص نمودن اجزای تشکیل دهنده آن، اسانس بذر ها با استفاده از دستگاه اسانس گیر (Clevenger) به روش تقطیر با آب (Water distilation) استخراج گردید و بعد از خشک کردن تفاله های باقیمانده، با استفاده از سوکسله و با حلال هگزان روغن بذر ها استخراج گردید و درصد روغن تعیین شد و اجزای تشکیل دهنده روغن نیز با استفاده از کروماتوگرافی گازی شناسایی و اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، بذر های رازیانه رقم شوروک شاری (Soroksari) بعد از استخراج اسانس حاوی 13/8 درصد روغن بودند و مریستیک اسید(25/6 درصد)، پالمیتیک اسید (3/10 درصد)، استئاریک اسید (74/1 درصد)، اولئیک اسید (36/59 درصد)، لینولئیک اسید(07/19 درصد)، لینولنیک اسید(655/0 درصد)، ایکوسانوئیک اسید (817/0 درصد) اجزای روغن راتشکیل می دادند. بنابراین پس از استخراج اسانس می توان از روغن کنجاله رازیانه در صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده نمود.

واژگان کلیدی: گیاهان دارویی، رازیانه، روغن، اسانس، کروماتوگرافی گازی

 

 

بررسی اثر آللو پاتی گیاهان داروئی بر كنترل علفهای هرز

حمید حسن پور1، مجید عزیزی2

آلودگیهای زیست محیطی توسط علفكشها متخصیصن علفهای هرز را بر آن داشت تا با بكارگیری روشهای غیر شیمیایی همانند آللوپاتی به مدیریت علفهای هرز بپردازند. عصاره اندمهای هوایی مریم گلی و گل راعی با نسبتهای 5، 10، 20، 100 و یك تیمار شاهد جهت تاثیرشان روی بازدارندگی رشد علفهای هرز تاج خروس و خرفه ارزیابی گردیدند . جهت مطالعه گلخانه ای آللوپاتی، مقادیر0، 2.5، 5، 7.5 گرم از بخشهای هوایی گیاه با 850 گرم خاك در هر گلدان مخلوط گردیدند. طرح مورد استفاده در این آزمایشات كاملاٌ تصادفی با 3 تكرار بود. تیمار 5 گرم باعث كاهش وزن خشك در اندمهای هوایی و زیرزمینی تاج خروس شد. اما این كاهش در خرفه معنی دار نبود. تاثیر عصاره ها بر روی جوانه زنی و رشد تاج خروس مشابه بافت برگی بود. غلظت 5، 10، 20 درصد گل راعی بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تاج خروس تاثیری نداشت. اما با افزایش غلظت مریم گلی از درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی تاج خروس كم شد. هیچ یك از عصاره ها و غلظت ها و بافتهای برگی بر جوانه زنی و رشد خرفه تاثیر معنی داری نداشت. به طور كلی نتایج نشان داد كه مریم گلی و گل راعی اثر آللوپاتی بر خرفه نداشت اما تاثیرشان بر تاج خروس متفاوتی بود. واژه های كلیدی: آللوپاتی، علف كش، تاج خروس، خرفه، مریم گلی، گل راعی.

1-  دانشجوی كارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

2- عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

تأثیر برخی فاکتورهای اقلیمی بر رشد،عملکرد دانه و میزان مواد مؤثره ماریتیغال

کبودانی، م1؛ دادمان، ب1 و امیدبیگی، ر2.

ماریتیغال(Silybum marianum) گیاهی است علفی، یکساله متعلق به تیره گل ستاره ایها(Asteraceae) ، ارتفاع این گیاه متفاوت و بسته به شرایط اقلیمی محل رویش متفاوت و بین 200 تا 250 سانتی متر است. قطر کاپیتولها 5 تا 8 سانتی متر و تخم مرغی شکل است. گلها بنفش و بندرت سفید رنگ است.دانه های این گیاه حاوی فلاونوئید ارزشمندی است بنام سیلی مارین که از سه ترکیب سیلی بین، سیلی دیانین و سیلی کریستین تشکیل شده است.از این مواد در صنایع مدرن دارویی، داروهایی بنام لگالون، مارین دیستل و دوراسیلی مارین برای درمان مسمومیتها و سیروز کبدی تهیه می شود. از آنجا که شرایط اقلیمی نقش عمده ای در رشد، عملکرد و کمیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی دارد، هدف از انجام این تحقیق مطالعه تأثیر دو فاکتوراقلیمی مانند آبیاری و تراکم بر باروری این گیاه مهم دارویی بوده است. این تحقیق در خاک لوم شنی با زهکش مناسب و در قالب اسپلیت پلات بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت. تأثیر آبیاری در کرت اصلی و فاکتور تراکم در کرتهای فرعی مورد تحقیق قرار گرفت. وسعت هر کرت اصلی 5/12 متر مربع (5 ×5/2متر) ، تیمار آبیاری که شامل سطح صفر (بدون آبیاری)، 20 و 60 میلی متر به عنوان فاکتور اصلی و تیمار تراکم شامل 3/33 بوته در متر مربع (10× 30سانتی متر) ،3/13 بوته در متر مربع (25×30سانتی متر) و 3/8 بوته در متر مربع (30×40 سانتیمتر) مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتورهای اقلیمی مورد بررسی تأثیر عمده ای بر باروری (رشد، عملکرد دانه و میزان مواد مؤثره) ماریتیغال داشته است. بهترین میزان آبیاری 20 میلی متر و مناسبترین تراکم برای کسب حداکثر عملکرد دانه، سیلی مارین و سیلی بین نیز 3/13 بوته در متر مربع (25×30سانتیمتر) می باشد. واژه های کلیدی: ماریتیغال، آبیاری ، تراکم بوته ، سیلی مارین، سیلی بین .

 

 

 

 

تاثیر تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان

احمد احمدیان، محمود صفری، محمد علی نجفی ومنصور غفاری

زنیان گیاهی دارویی با نام علمی Carum copticum Heirn و متعلق به خانواده چتریان است. این گیاه علفی و یکساله بوده و میوه آن مصرف دارویی دارد که حاوی 5-2 درصد اسانس می باشد. از زنیان در طب سنتی به عنوان ضد نفخ، مسکن و رفع ناراحتیهای گوارشی استفاده می شود. برای تعیین اثرزمانهای مختلف کاشت بر سازگاری عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان ، بذورمربوطه درچهار تاریخ کاشت مختلف (آبان، آذر، بهمن و اسفند)در زمینهایی به ابعاد 20 متر مربع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع در زهک کشت گردید. از میوه های گیاه پس از برداشت همزمان با روش تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد.نتایج این تحقیق نشان داد که تاریخهای کاشت تاُثیر معنی داری بر عملکرد، رشد و سازگاری گیاه مربوطه در شرایط آب و هوایی منطقه دارد؛ به طوری که کاشت دیر هنگام در اسفند باعث کاهش شدید عملکرد می شود. درصد اسانس در تاریخهای مختلف کاشت نیز تفاوت معنی داری نشان داد، به طوری که کشت در آبان و آذر بیشترین درصد اسانس(8/4) و کشت در بهمن و اسفند کمترین درصد اسانس (3/3) را نشان داد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشت زنیان در آبان و آذر بهترین سازگاری را با شرایط آب و هوایی منطقه سیستان داشته و بیشترین عملکرد و درصد اسانس در تاریخهای کاشت مذکور حاصل می شود

 

 

بررسی افزایش عملکرد، کیفیت و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز تحت تأثیر مصرف کود دامی

احمد احمدیان، احمد قنبری، محمد گلوی، منصور غفاری

مهمترین جزء مورد استفاده گیاهان دارویی ماده مؤثره آنها می باشد. افزودن کودهای آلی به خاک ضمن افزایش عملکرد، باعث بهبود کیفیت و میزان ماده مؤثره گیاهان دارویی می شود. گیاهان دارویی برای افزایش میزان ماده مؤثره خود به عناصر کم مصرف نیاز دارند که بخش عمده آن می تواند از کودهای آلی تأمین گردد. برای تعیین میزان افزایش عملکرد، کیفیت و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز تحت مصرف کود دامی آزمایشی در چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک از توابع شهرستان زابل انجام شد. نتایج نشان داد که صفات تعداد چتر در بوته، تعداد بذر در گیاه، عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی بطور معنی داری تحت تأثیر کود دامی افزایش یافت. ولی تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه و شاخص برداشت بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نشان نداد. تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمون کیفی بذور زیره سبز نشان می دهد که مصرف کود دامی تأثیر معنی داری بر غلظت عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم دانه های زیره سبز ندارد. کود دامی باعث افزایش معنی دار درصد اسانس شد. نتایج آزمایش حاکی از آن است که حاصلخیزی خاک و مصرف کود دامی باعث افزایش رشد، برخی اجزای عملکرد، عملکرد دانه و درصد اسانس زیره سبز می شود، در حالیکه تأثیری بر روی غلظت عناصر مورد مطالعه در این آزمایش و کیفیت دانه زیره سبز ندارد.

واژه های کلیدی: درصد اسانس، زیره سبز، اجزای عملکرد، عملکرد و کود دامی

نوع مطلب :علمی

نویسنده : علی جعفری

 

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو