..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

سوالات تغذیه و حاصلخیزی

 

برگرفته ازکتاب:  جعفری میدانی، علی، 1388، زندگی گیاهی و تغذیه(Green life)

 

1 - کدام گزینه در مورد تعریف واژه هیدروپونیك صحیح میباشد؟

الف) هیدروپونیك، علم و فن كشت گیاهان بدون آب است

 ب) هیدروپونیك، علم و فن كشت گیاهان بدون خاك است

ج) واژه هیدروپونیك اولین بار بوسیله ساكس و نوپ ابداع شد

 د) هر سه گزینه صحیح می باشد.

 

2- از جمله مزایای كشت هیدروپونیك میباشد؟

الف) افزایش میزان كار سنگین

ب) كاهش هزینه های سرمایه گذاری ثابت

ج) كنترل آسان منطقه ریشه

 د) كنترل آسان آفات و بیماریها

 

3 - كدام گزینه در مورد سیستم های كشت هیدروپونیك صحیح است؟

الف) در سیستم كشت پشم سنگ، واحدهای كشت بطور مجزا از یكدیگر می باشند.

ب) در سیستم كشت  NFT ، امكان استفاده مجدد از تمامی قطعات سیستم میسر است.

ج) در سیستم كشت با مواد دانه بندی، نسبت آب هوا متغیر است.

د) تمام موارد فوق صحیح می باشد.

 

4 - كدام گزینه در مورد ورمی كولیت صحیح میباشد؟

الف) ورمی كولیت دارای وزن حجمی بالا می باشد

ب) ورمی كولیت دارای خاصیت تامپونی بالا بوده و در برابر تغییرات  pH مقاوم است

ج) عمر استفاده از آن 3 تا 4 سال می باشد

 د) ورمی كولیت دارای اسیدیته ثابت می باشد.

 

5 - كدام گزینه در مورد پرلیت صحیح میباشد؟

الف) پرلیت دارای خاصیت زهكش بهتری نسبت به ورمی كولیت می باشد

 ب ) پرلیت  خنثی و یا كمی قلیائی است.

ج) پرلیت فاقد ظرفیت تامپونی می باشد

 د) پرلیت دارای ظرفیت تبادل كاتیونی ضعیفی می باشد.

 

6 - كدام گزینه در مورد بستر كشت صحیح میباشد؟

الف) اسكوریا جزء بسترهای كشت مشتق از مواد مصنوعی است

 ب) خواص پامیس شباهت زیادی به ورمی كولیت دارد.

ج) پشم سنگ دارای ظرفیت تبادل كاتیونی ضعیفی می باشد

د) لیكا از دانه های رس منبسط شده در كوره های دوار تهیه میشود

 

7 - فرمول صحیح سولفات آمونیوم كدام گزینه است؟

الف) SO3 (NH4) 3                                    ب) (NH3)2 SO4                          

ج) (NH4)2 SO4                                       د)  (NH4)2 SO4 

 

8 - كدام یك از مواد زیر می توانند سبب رسوب در محلول غذائی شود؟

الف) نیترات پتاسیم       ب) سولفات منگنز        ج) نیترات كلسیم          د) سولفات پتاسیم

 

9 -  بروز حالت مرگ در بافت برگ به صورت منقوطی در فواصل بین رگبرگها  و در حاشیه برگها از علایم كمبود كدام عنصر میباشد؟

الف) كلسیم               ب) آهن               ج) پتاسیم              د) منیزیم

 

10 مناسب ترین دما جهت اندازه گیری EC   می باشد؟

الف) 15 درجه سانتیگراد

 ب) 25 درجه فارنهایت

ج) 20 درجه فارنهایت

د) 25 درجه سانتی گراد

 

11- مناسب ترین pH   جهت تغذیه گیاهان در كدام محدوده می باشد؟

الف) 5/5-5            ب) 5- 4            ج) 5/7 6               د)  8-7

 

12-واژه  NUTRICULTURE   به چه معنی می باشد؟

الف) كشت در محلول غذائی                    ب) كشت بدون خاك

ج) كشت در مواد دانه بندی شده                  د) آبكشت

 

13- پر مصرف ترین عنصر مورد استفاده در گیاه كدام گزینه می باشد؟

الف) ازت               ب) پتاسیم             ج) كربن            د) فسفر

 

14- وزن اتمی عنصر كلسیم چه میزان است؟

الف) 56            ب) 39              ج) 40               د)  56

 

15- چنانچه در هر 7/4 گرم سولفات آمونیوم ، 1 گرم ازت (نیتروژن) وجود داشته باشد، برای تهیه محلولی با غلظت 100  پی پی ام  نیتروژن ، چقدر سولفات آمونیوم نیاز داریم؟

الف)  940 گرم                                ب) 940 كیلوگرم

ج) 470 گرم                                     د) 470 كیلوگرم

 

16- فرمول شیمیائی سوپرفسفات تریپل كدام گزینه می باشد؟

الف) CaH4(Po4)O2                          ب)  CaH2(Po4)2O2      

ج) CaH4(Po4)2O2                           د) CaH2(Po4)3O2

 

17 -  واژه پونوس به چه معنی می باشد؟

الف) كار             ب) آب            ج) گیاه               د) میوه

 

18-    متداولترین روش كشت هیدروپونیك در ایران كدام گزینه می باشد ؟

الف) پشم سنگ                         ب) مواد دانه بندی   شده

ج) NFT                                 د) هیچ كدام

 

19-    كدام گزینه در مورد استفاده از پیت صحیح می باشد؟

الف) درجه بندی(سایز) نوع درشت مناسب است

ب) درجه بندی (سایز) نوع ریز مناسب است

ج) دارای اسیدیته خنثی می باشد

 د) دارای ظرفیت تبادل كاتیونی اندكی می باشد

 

20-    علامت اختصاری منگنز كدام گزینه می باشد؟

الف)Mn              ب) Mg                ج)  Fe                 د) Zn

 

21-    در سیستم NFT ، عرض كانال كشت چه میزان می باشد؟

الف) در كشت یك ردیفه بین 10 تا 15 سانتیمتر

ب) در كشت یك ردیفه بین 100 تا 150 سانتیمتر

ج) در كشت دو ردیفه بین 45 تا 60 سانتیمتر

 د) در كشت دو ردیفه بین 75 تا 100سانتیمتر                                     

 

22-     بهترین طول كانال در در سیستم NFT  چه میزان می باشد؟

الف) 5 متر            ب) 10 متر             ج) 20 متر             د) 30 متر

 

23-  شیب كانال NFT ، در صورت عدم استفاده از گونی ریز بافت بایستی چه میزان باشد؟

الف) 1000/1             ب) 500/1            ج) 400/1              د) 250/1

 

24- برای ساخت محلول غذائی در سیستم NFT ، چه تعداد مخزن لازم است؟

الف) یك مخزن             ب) دو مخزن            ج) سه مخزن             د) چهار مخزن

 

25-كدام عناصر غذائی برای افزایش كیفیت طعم و مزه میوه توت فرنگی حائز اهمیت است؟

الف) نیتروژن               ب) پتاسیم               ج) آهن                 د) روی

 

26-بهترین ارتفاع محلول غذائی در سیستم NFT ، چه میزان باید باشد؟

الف) 1 تا 2 سانتیمتر                    ب) 10 تا 20 سانتیمتر

 ج) 3 تا 4 میلیمتر                        د) 4 تا 5 سانتیمتر

 

27-ماده اصلی ساخت پشم سنگ (ROCKWOOL)  كدام گزینه است؟

  الف) بازالت             ب) سیلیس              ج) كبالت             د) رس

 

28-از مشخصات پشم سنگ (ROCKWOOL)  می باشد؟

الف) وزن آن بسیار سنگین است

ب) معمولا پشم سنگ آب اضافی در خود نگه نمیدارد

ج)  در مقایسه سایر محیط های كشت سریعتر خشك می شود

د) هر سه گزینه صحیح است

 

29-هزینه مربوط به ازدیاد نباتات در كدام محیط كشت كمتر است؟

الف) مواد دانه بندی شده        ب) پشم سنگ            ج)NFT              د) پرلیت

 

30-بهترین نوع بستر كشت از لحاظ ویژگی های عایق كنندگی می باشد؟

الف)  مواد دانه بندی شده     ب)   پشم سنگ          ج)  NFT             د) پرلیت

 

31- بهترین نوع بستر كشت از لحاظ كمترین تنش ناشی از جابجائی نشاء ها می باشد؟

الف)   پشم سنگ         ب)   مواد دانه بندی شده        ج)   پرلیت            د) NFT

 

32-كشت در محیط خاك اره جزء كدام نوع از سیستم های كشت هیدروپونیك می باشد؟

الف)  مواد دانه بندی شده        ب)  آبكشت       ج)  NFT          د)  ROCKWOOL

 

33- سیستم كشت NFT   برای كشت كدام گیاه مطلوب می باشد؟

الف) خیار             ب) كاهو             ج) كدو            د) طالبی

 

34-كدام گزینه در مورد استفاده مجدد بستر كشت صحیح می باشد؟

الف) پشم سنگ یكبار مصرف است

ب) سیستم NFT یكبار مصرف است

ج)  سیستم مواد دانه بندی شده یكبار مصرف است

د) هر سه گزینه صحیح است

 

35- كدام ویژگی پامیس با پرلیت یكسان نمی باشد؟

الف) وزن حجمی          ب) ظرفیت تبادل كاتیونی           ج) اسیدیته            د) ظرفیت تامپونی

 

36-كدام گزینه در مورد محیط های كشت صحیح می باشد؟

الف) ظرفیت تبادل كاتیونی خاك اره بیشتر از پیت می باشد

ب) فوم جزء محیطهای كشت مشتق از مواد آلی است

ج) ظرفیت نگهداری آب در پیت بالا است

د) سایز ریز پیت برای كشت هیدروپونیك مناسب است

 

37- یك  پی پی ام (ppm) معادل چه میزان می باشد؟

الف) یك صدم درصد

 ب) یك دسی گرم در لیتر

ج) یك گرم در متر مكعب

 د) ده میلی گرم بر لیتر

 

38- كدام بستر كشت می تواند سبب قلیائی شدن محلول غذائی و محیط كشت شود؟

الف) پرلیت         ب) پیت           ج) اسكوریای تازه         د) ماسه

 

39-    بهترین حرارت محلول غذائی در چه محدوده ای می باشد؟

الف)  8  تا 10 درجه سانتیگراد

ب)     11  تا   15  درجه سانتیگراد

 ج)   16  تا 18 درجه سانتیگراد

د)   18   تا   22 درجه سانتیگراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic