..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

بیماریهای انار

پوسیدگی و ترشیدگی میوه انار در انبار یكی از عمده ترین بیماریهای مربوط به نگهداری میوه انار میباشد. تعدادی از قارچها، باكتریها، مخمرها و نماتدها در صورت راه یابی به داخل میوه عامل بروز این بیماری و گندیدگی و فساد میوه میباشند.
بعضی اوقات میتوان دلائل آشكاری نظیر حمله كرم گلوگاه، عارضه تركیدگی میوه، سوراخ شدن در اثر فرو رفت خار در میوه و عوامل مشهود دیگر را عامل بروز بیماری و فساد میوه شناسایی نمود. لاكن انواعی از فساد و گندیدگی در میوه های انار مشاهده شده كه ظاهرا راه نفوذی برای آنها بدرون میوه قابل تشخیص نیست. 
گونه های مختلف قارچ آسپرژیلوس یا
Aspergilluss و قارچ پنیسیلیوم Penicillium از عمده ترین عوامل فساد انار در انبار و پس از برداشت معرفی شده اند.

تركهای بسیار ریز میكروسكوپی میوه های ظاهرا سالم، محل ورود قارچ به داخل میوه و شروع فرآیند پوسیدگی است. در صورت بالا بودن رطوبت و گرما فرآیند پوسیدگی بدون ورود قارچ به داخل میوه نیز صورت میگیرد. در مورد پوسیدگی انارهای ملس، ترش یا شیرین تفاوت قابل ذكری مشهود نیست تنها ارقام پوست قرمز نسبت به پوست سفید حساس ترند.

اگر قصد انبار داری طولانی مدت میوه انار و نگهداری آنرا در انبار دارید باید به اصول كامل برداشت و نگهداری میوه متعهد بمانید تا سطح خسارت را در آستانه اقتصادی مدیریت كنید. این مطلب در صفحه برداشت و نگهداری همین سایت به تفصیل بیان شده است.

پوسیدگی طوقه درختان انار یك بیماری موردی درختان انار است كه در اثر فعالیت نماتدهای پارزیت گیاهی و قارچهای نظیر Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Cytospora sp., Fusarium sp., Phytophthora cactorum و باكتری Agrobacterium tumefaciens و لاروهای Palyphylla olivieri و یا چوبخواران و پوستخواران و همچنین كمبود عناصری نظیر ازت، روی، آهن و پتاس بروز میكند.

این بیماری موجب سبز خشك شدن و در نهایت به زوال درخت منجر میشود. در حال حاضر پوسیدگی طوقه، بیماری حائز اهمیتی در باغات انار محسوب نمیشود و آسیب وارده به پوست و محل طوقه درختان عمدتا ناشی از عوامل ثانویه نظیر سرمازدگی یا آفتاب سوختكی و عوامل فیزیولوژیكی نظیر شوری آب و خاك میباشد.

تركیدگی میوه انار مهمترین بیماری فیزیولوژیكی و خسارتزا در تمام مناطق اناركاری ایران و دنیا محسوب میشود و بعد از كرم گلوگاه انار بیشترین خسارت را به باغداران وارد مینماید این خسارت بعضا تا 40 درصد گزارش شده است.

البته میزان تركیدگی انار در سالهای مختلف یكسان نبوده و به عواملی همچون كاهش درجه حرارت، واریته، نامنظم بودن آبیاری، بافت و جنس خاك و هوای موجود در آن، كمی رطوبت هوا، آلوده بودن باعات به آفات مكنده نظیر شته ها و كنه ها، بادهای گرم، بادهای سرد اوائل پائیز، كمبود بعضی از عناصر نظیر كلسیم، سرمای شدید پائیزه همراه بارندگی، آفتاب سوختگی، تغذیه و اختلالات هورمونی مرتبط میباشد.

كم آبی، نامنظم بودن دوره آبیاری، واریته حساس، اختلاف زیاد درجه حرارت شب و روز در اتهای دوره رشد و سرمای زود رس پائیزی توأم با ریزش باران بترتیب از بیشترین عوامل بروز تركیدگی میباشند. تركیدگی میوه انار از اواخر مرداد شروع و در اوائل پائیز به حداكثر شدت خود میرسد.

جهت كنترل تركیدگی میوه انار روشهایی پیشنهاد گریده است بعضی كارشناسان اظهار داشته اند مصرف كود ازته كه منجر به افزایش میزان اسید های آمینه و پروتئینها و بهبود شادابی درخت و برگها میگردد در افت تركیدگی انار موثر بوده و پیشنهاد مصرف چند باره این كود در طول دوره رشد و اواخر دوره را دارند. استفاده از خاك پوش جهت حفظ رطوبت خاك نیز از عوامل موثر در كاهش تركیدگی میباشد همچنین جلوگیری ار تنش رطوبتی و اجتناب از آبیاری سنگین در زمان رسیدن میوها در این امر موثر میباشد. مضاف بر این موارد موفقیتهایی در استفاده از اسید جبیرلیك به نسبت 150 در میلیون بعد از گل بدست آمده كه البته عوارض ناشی از آن در غلضتهای بالاتر و كاهش گلدهی سال بعد نیز گزارش شده است . واریته مقاوم مناسبترین روش كاهش این خسارت میباشد رقم ملس ترش ساوه از مقاومترین نمونه ها در این خصوص میباشد.

در انتهای دوره رشد مواجه شدن با میوه های تركیده بر روی درخت امری اجتناب ناپذیر است تعجیل و یا تاخیر در برداشت محصول میتواند دامنه خسارت اقتصادی را افزایش دهد توجه داشته باشید همزمان با افزایش میو های تركیده محصول كلی باغ با افزایش وزن میوه های سالم و بهبود رنگ و كیفیت آن مواجه است در شرائطی معمول افزایش 5 درصدی میوه های تركیده با افزایش 10 درصدی وزن كل محصول و بازارپسندی آن توأم میباشد پس مواجه با انارهای تركیده بر روی درخت شما را به تعجیل در برداشت وا نداشته و با بازدید كلی باغ نسبت به رسیدن كل محصول اطمینان حاصل كنید. توجه داشته باشید سرمای هوا عامل اصلی بهبود رنگ میوه میباشد كه این خود از عوامل تركیدگی میوه نیز میباشد پس قبل از چیدن سراسری محصول كمی تامل كنید.

سرمازدگی درختان از مهمترین بیماریهای غیرپاتوژنیك انار محسوب میشود و دارای سطوح خسارت مختلف میباشد. اولین سطح خسارت مربوط سرمای دیر رس بهاره میباشد كه در بعضی از سالها اتفاق می افتد. بدین صورت كه در اواخر زمستان هوا بطور محسوسی گرم شده و فعالیت درختان را جلو می اندازند درخت زودتر از موعد سبز شده و درختان شروع به جوانه میكنند، در این حالت یك افت شدید دما كه در اوائل بهار محتمل میباشد اسباب خشك شدن جوانه ها و یا حتی سر شاخه ها را فراهم میاورد كه به كاهش قابل توجه محصول در آن سال منجر میگردد و تنها گلهای دوم و سوم انار در این سالها به بار خواهند نشست.

سرما زدگی در سطح دوم مربوط به سرمای زود رس پائیزه میباشد كه در شرائط فعالیت درخت و قبل از خزان آن رخ داده و منجر به برگ ریزان یخ زدگی محصول روی درخت و آسیب شدید به بافتهای درخت میگردد كه در مواردی چاره ای جز كف بر كردن درخت باقی نمی ماند.

در بدترین شرائط و در سطح سوم بروز سرمای شدید زمستانه برای دوره طولانی و با درجه حرارت زیر 12- درجه سانتیگراد میباشد انار درختی است كه بسته به واریته در دمای منفی 20-12 سانتیگراد دچار سرما زدگی شده و كلیه بافتهای چوبی آن در اثر یخ زدن آب موجود در سلولها از بین میرود. نمونه بارز آن سرما زدگی در دیماه سال 1386 كه درجه هوا تا حدود 18- درجه سانتیگراد در بسیاری از نقاط انار خیز نظیر خراسان، ساوه، اصفهان و... افت نمود و اسباب سرمازدگی و از بین رفتن باغات و افت محصول تا 50 درصد تولید ملی گردید.

زردی كم برگی و پژمردگی از جمله علائم اولیه سرمای بهاره درختان آسیب دیده است. در شرائط حاد سرما زدگی زمستان پوست ناحیه طوق درختان متورق شده و از بین میرود و تیره شدن بافت چوبی درخت نشان از زوال آن بوده و چاره ای جز كف بر كردن درختان نمیباشد.

در صورت مواجه با سرمازدگی سطح 3 چاره ای جز كف بر كردن درختان باغ ندارید. اگر پس از سرما زدگی در اوائل بهار درخت سبز نشد بیجهت منتظر معجزه نمانید بهترین انتخاب بریدن درختان و كف بر كردن آن میباشد نكته پر اهمیت و ظریف مسئله در نحوه بریدن درختان از ناحیه طوقه درخت میباشد. طوقه درخت محل تبدیل شده ریشه ها به تنه اولیه درخت میباشد و انشاب اولیه ساقه اصلی درخت در همین نقطه و بصورت گره های منشعب از ریشه قابل تشخیص است. بهترین محل برای بریدن درختان سرما زده مرز زیرین گرها و فاصله حدود 5 سانتی از نقطه اتصال به ریشه ها میباشد. این كار هم به شكل گیری صحیح تنه جدید منجر شده و انشعاب شاخه اصلی به تنه را با تولید گره های جدید استحكام میبخشد و در كنترل پاجوشها بسیار موثر میباشد.

برای كف بر كردن دختان باغ سرما زده نیازمند برداشتن خاك اطراف طوقه تا محل زیرین طوق هستید. اگر سرمازدگی سراسری و شامل كلیه باغ میباشد استفاده از اره برقی جهت قطع درختان موثرتر میباشد. از كارگران بخواهید خاك اطراف طوق كلیه درختان را برداشته و پس از آن نسبت به برش سرتاسری درختان از ناحیه زیر گره طوق درخت توسط نیروی ماهر اقدام كنید. در شرائط سرمازدگی سراسرس حجم درختان قطع شده بسیار زیاد میباشد، دپوی این درختان در حاشیه باغ محل بسیار مناسبی برای سكونت جانوران موزی نظیر موش خواهد بود. پس ترجیح به معدوم كردن و سوزاندن شاخه های بریده شده میباشد. هم اكنون دستگاههای خردكن و رنده موتوری باغی عرضه شده كه شاخه ها را بصورت رنده شده درآورده كه مورد استفاده صنایع چوب میباشد.

در زمان مواجه با سرمازدگی سطح 3 چند نكته قابل توجه میباشد. ابتدا یقین داشته باشید اگر باغات شما كمتر از ده سال سن دارند، از سال دوم پس از كف بر كردن درختان به تولید رسیده و در صورت توجه مناسب ظرف 4 سال به بهره وری اولیه میرسند. در صورتیكه باغات سرمازده بیش از ده سال سن داشته و از عملكرد قبلی باغ بدلیل واریته نامناسب درختان و یا معماری نامناسب رضایت نداشتید توصیه ما به استفاده از زمان برای اصلاح باغ میباشد. ریشه كن كردن درختان نامناسب و جایگزینی آن با ارقام توصیه شده اصلاح معماری و تصیح تراكم درخت در هكتار، استفاده از پیوند روی پایه قدیمی و جلوگیری از رویش پاجوشها از پایه قدیمی و حفظ پیوند بعنوان شاخه و تنه اصلی جدید درختان از نكات ظریفی است كه در مورد باغات نامرغوب سرما زده مورد توجه میباشد.

عمر مفید باغات انار 30 تا 40 سال است. سرمازدگی فرصت مناسبی برای حذف باغات پیر میباشد اگر عمر باغ بیش از 25 سال میباشد باید توجه داشته باشید كه جوان سازی موضوع دایری در مورد باغات انار نبوده و یك باغ مسن سرمازده نیز براحتی به نقطه اولیه بازنمیگردد. پس از زمان استفاده كنید و به فكر بازسازی باغ باشید. درختان باغ پیر سرمازده را از كف بریده و خاك محوطه باغ را توسط شخم زن عمیق برگردان كنید و اجازه دهید طبیعت و خورشید فرآیند تجزیه و بازسازی خاك از میكروارگانیسمهای مضرر را به انجام برسانند. چند سالی با شخم مداوم و كاشت گیاهان زراعی توصیه شده بستر باغ را احیا كنید و سپس با اطمینان از قابلیت باروری خاك نسبت به بازسازی باغ بر اساس معماری مورد نظر اقدام كنید.

آفتاب سوختگی میوه و تنه انار از دیگر بیماریهای غیرپاتوژنیك انار محسوب میشود. این عارضه باعث كاهش مرغوبیت و بازپسندی میوه میگردد زبرا پوست میوه های در معرض آفتاب شدید سوخته و سیاه شده و میوه ای بد شكل كم آب و بی كیفیت را بوجود می آورد. در شرایط حاد آفتاب سوختگی آب دانه ها تبخیر و تنها هسته آن مانده، میوه را غیر قابل مصرف میكند.

استفاده از ارقام مناسب جهت احداث باغ اولین قدم در كنترل این بیماری میباشد. كلیه ارقام پیشنهادی در همین سایت مقاومت خوبی به این بیماری داشته و در این میان رقم اصفهانی دانه سیاه یا همان ملس دانه سیاه یزدی از نمونه های خوب و مقاوم به آفتاب سوختگی میباشد.
نكته پر اهمیت دیگر در كنترل آفتاب سوختگی موضوع معماری باغات و تراكم درخت در هكتار و مسئله ظریف هرس درختان انار میباشد. در اقلیم گرم و سوزان اناركاری در ایران و مناطق حاشیه كویر پرورش میوه انار در سایه انداز شاخ و برگ درختان یك اصل محتوم میباشد. بی توجهی به این موضوع بعضا دامنه خسارت را تا آستانه اقتصادی ارتقا میدهد.

تنه درختان انار نیز در اثر تابش شدید و دمای زیاد محیطی دچار آفتاب سوختگی میشود و علائم آن شباهت زیادی به سرمازدگی درختان دارد با این تفاوت كه در اینجا آلودگی تا سرشاخه ها نیز ادامه میابد و عمدتا در درختان مسن روی میدهد. در اثر تابش مستقیم به قسمتهای آفتاب گیر و بیشتر در سمت جنوب تنه درخت و سرشاخه های درختان انار، پوست متورق شده و از قسمت چوبی جدا میگردد. این خسارت بروی تنه های شیب دار و رو به جنوب بدلیل تابش عمودی شدیدتر میباشد. آفتاب سوختگی بعضا سرتاسر درخت را درگیر كرده و قسمت هوایی آنرا از بین میبرد اما ریشه ها سالم بوده و طی دو سال درخت تجدید میگردد. آفتاب سوختكی منجر به حمله حشرات چوبخوار به درخت شده كه خود این مسئله به دامنه خسارت می افزاید. هرس صحیح و برخورداری از معماری مناسب باغات علی الخصوص در مناطقی با دمای ماندگار بالی 40 درجه سانتیگراد در تابستان در جلوگیری از آفتاب سوختگی تنه درختان انار نقش اساسی دارد. در موارد محدود استفاده از رنگ آمیزی تنه و شاخه ها با مواد بی اثر سفید رنگ بر كاهش این مشكل موثر میباشد.

البته انار و درختان آن با عوامل بیماری زای دیگری نیز مواجه است كه برای آشنایی با آن باید به منابع تخصصی آن مراجعه نمود. این عوامل در حال حاضر اسباب خسارات عمده ای در باغات انار نبوده و بیشتر مربوط به حوزه كار متخصصین میباشد.
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic