..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 


سوالات متداول ماشین های کشاورزی

 

۱) خاک ورزی را تعریف کرده و اهداف آن را نام ببرید؟

خاک ورزی به معنی آن دسته عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد. هدفهای اصلی خاک ورزی صحیح عبارتند از:1- ایجاد محیطی مناسب جهت جوانه زدن بذر ورشدونمو ریشه 2- کنترل علفهای هرز رقیب 3- کنترل فرسایش خاک  4- کنترل رطوبت خاک 5- بهبود بخشیدن به شرایط فیزیکی خاک.

اهداف کلی خاک ورزی:1-بهسازی ساختمان خاک 2- حفظ ونگهداری رطوبت 3-تهویه خاک 4- نفوذ پذیری خاک 5- ریشه دوانی 6- تهیه بستربذر7- برگرداندن خاک 8-کنترل علفهای هرز9-جلوگیری ازفرسایش خاک

2) هدف از خاک ورزی اولیه چیست وادوات مربوط به آن کدامند؟

خاک ورزی اولیه عملیاتی شدید ونسبتا عمیق بوده ومعمولا سطح خاک را ناهموار به جای می گذارد

اهداف خاک ورزی اولیه عبارتند از:1- بریدن ومتلاشی کردن خاک به منظور پایه ریزی آماده سازی بستربذر 2- دفن خاشاک از طریق برگردادن آنها 3- مخلوط کردن خاشاک با خاک زراعی 4- باقی گذاردن خاشاک در سطح خاک بدون بهم خوردگی 5- به حداقل رساندن فرسایش آبی وبادی خاک ،از طریق به جای گذاشتن سطحی ناهموار در معرض این دو عامل.

ادواتی که عموما برای خاک ورزی اولیه به کار برده می شوند عبارتند از:گاوآهن های برگردان دار، گاوآهن های بشقابی ، گاوآهن های چیزل (گاوآهن های شفره ای) گاوآهن های شخم پوششی (گاوآهن های پنجه عریض) شیار سازها وپشته سازها ، زیرشکن ها(گاوآهن یا ساپ سویلرها)، گاوآهن های عمودی (تیلرهای بشقابی)،هرس های بشقابی افست وتندوم سنگین و گاوآهن دوار(تیلرهای دوار)

3) هدف از خاک ورزی ثانویه چیست وادوات مربوط به آن کدامند؟

اهداف خاک ورزی ثانویه :1- اصلاح بستر بذر از طریق خرد کردن بستر خاک 2- ذخیره سازی رطوبت از طریق عملیات آیش تابستانه به منظور از بین بردن علفهای هرز وکاهش تبخیر 3- قطع بقایای گیاهی وگیاهان پوششی ومخلوط کردن آنها با خاک سطحی 4- خرد کردن کلوخها،تسطیح وفشردن خاک سطحی وقرار دادن آن در وضعیت بهتر زراعتی برای کشت بذر وجوانه زدن بذرها 5- از بین بردن علفهای هرز  مهمترین ادواتی که در خاک ورزی ثانویه به کار می روندعبارتند از:هرسهای بشقابی،هرسهای دندانه فنری، هرس های دندانه میخی،هرس های دندانه انگشتی،کادیشنرها وکولتیوارهای مزرعه،غلتکها،هرس های غلتک دار،تیلرهای بشقابی،فوکاهای دوار،کولتیوارهای ردیفی وسایروسایل مشابه برای از بین بردن علفهای هرز

4) کار گاوآهن برگردن دار ونحوه عمل آن راتوضیح دهید؟

کار گاوآهن برگردن دار که ممکن است بقط گاو آهن نامیده شود خاک شیاری را که ایجاد می کند از زمین جدا کرده ، آن را بلند می کند وبرمی گرداند وبدین ترتیب اعمال زیر را انجام می دهد:

1- تمام یا قسمتی از خاشاک وبقایای گیاهی را زیر خاک می کند 2- موجب تهویه خاک می شود 3- موجب افزایش نفوذ وجریان آب در خاک میشود 4-علفهای هرز را از بین می برد 5- حشرات،تخم یا لارو آنها از بین می برد. 6- موجب مخلوط شدن کودهای شیمیایی، دامی وسبز با خاک می شود.7- بستر مناسبی برای بهترسبز شدن بذر به وجود می آورد .8- ریشه ها،ساقه ها وغده های زیر زمینی را به سطح خاک آورده وباعث پوسیدگی آنها می شود.

5)قطعات تشکیل دهنده خیش گاوآهن برگردان دار را نام برده ووظیفه هر یک را به اختصار توضیح دهید؟

1- تنه یا سینه 2- تیغه 3- صفحه برگردان 4-پیشانی وکفش

تنه یا سینه در مرکز خیش قرار گرفته وتمام قسمتهای دیگر خیش به آن متصل می باشد تنه قسمتی است که شکل گوه ای مانند خیش را به آن می دهد بعضی از کارخانجات تنه های باریک و پهن مناسب خاکهای مختلف وشرایط مختلف شخم می سازد

تیغه:که به سک نیز معروف است قسمت برنده خیش گاوآهن محسوب می شود. تیغه موجب مکش ونفوذ خیش در داخل خاک شده وخاک شیارشخم رابه صورت افقی بریده وجدا می کند. تیغه همچنین به همراه پیشانی یا لبه جلویی صفحه برگردان ، در ایجاد شکاف عمودی خاک شرکت می کند.

صفحه برگردان یا برگردان قسمتی ازخیش است که درست پشت تیغه قرار گرفته وبه آن متصل می شود.صفحه برگردان خاک جدا شده ،شیاررا از تیغه دریافت کرده وبرمی گرداند.وقتی کار خیش مورد رسیدگی قرار گیرد صفحه برگردان مهمترین قسمت خیش یک گاوآهن برگردان دار محسوب می شود زیرا  بر روی این قسمت است که خاک شیار شخم شکسته شده فشرده گشته وخرد می شود.

کفش:عمل جذب نیروهای کناری وارد شده از طرف قطعه خاک شیار را انجام داده موجب تعادل جانبی گاوآهن در هنگام کار شده ودر نگهداری مستقیم گاوآهن در پشت تراکتور کمک کرده ودر امتداد دیواره شیار شخم حرکت می کند.

6) دو کار پیش برها را بیان کرده وانواع آنها را نام ببرید؟

1- قطع خاشاک وتبدیل آن ها به قطعات کوتاهتر که پوشیده شدن آنها را آسان تر می کند.

2- قطع وعبور از خاشاکی که در جلو پیشانی وصفحه برگردان جمع شده وکشیده می شوند وجلو گاوآهن را می گیرند. انواع مهم عبارتند از:پیش برکاربردی(پیش بر مستقیم)،پیش بر مدور

7) تراز اصلی وطولی گاوآهن به چه منظورصورت می گیرد؟

تراز اصلی وطولی گاوآهن به منظور صاف شدن کف شیار وسطح زمین شخم خورده پس از عمل شخم زنی صورت می گیرد اگر تراز عرضی صحیح نباشد کف شیار شخم به صورت دندانه اره ای بوده واگر تراز طولی درست نباشد کف شیار به صورت پله ای خواهد شد.

8) تراز اصلی وطولی گاوآهن در اتصال سوار شونده به چه طریقی انجام می شود؟

تراز اصلی یا تراز افقی زمانی صحیح است که وقتی در پشت گاوآهن ایستاده یا چمپاته زده ایم وآن را نگاه می کنیم شاسی گاوآهن موازی سطح زمین قرار گیرد وتمام شیارهای شخم دارای عمق یکسان باشند تنظیم تراز عرضی در گاوآهن سواره به وسیله بازوی رابط سمت راست اتصال سه نقطه تراکتور از طریق بلند وکوتاه کردن آن انجام می شود تراز طولی زمانی صحیح است که وقتی در روبروی پهلوی گاوآهن ایستاده یا چمپاته زده ایم وبه آن نگاه می کنیم طول شاسی آن موازی با سطح خاک باشد تراز طولی گاوآهن های سواربا بلند نردن یا کوتاه کردن طول بازوی اتصال وسط ، اتصال سه نقطه تراکتور انجام می شود.

9) عرض شخم یک گاو آهن برگردان دارچند خیشه چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه عرض شخم یک گاو آهن چند خیشه: فاصله عرض بین بال تیغه خیش اول ونوک تیغه یا کفش خیش آخرآن گاوآهن باید اندازه گیری شود.(از منتهی علیه خیش اول تا خیش آخرحساب می کنندH)

10)برای نفوذ گاو آهن برگردان دار در خاک از چه روشی استفاده می شود؟

عامل نفوذ گاو آهن برگردان دار در خاک فقط زاویه نفوذ صحیح تیغه وتیزی تیغه می باشد و اگر زاویه نفوذ تیغه مناسب بوده وتیغه از تیزی مناسب برخوردار باشد خیش گاو آهن براحتی وبا حرکت رو به جلو تراکتور داخل خاک می شود.

11) چرخ تنظیم عمق گاوآهن چگونه باعث کنترل وتثبیت عمق شخم می شود؟

چرخ تنظیم عمق گاوآهن اصولا برای حمل عقب گاو آهن در نظر گرفته نشده است، بلکه تعادل گاو آهن را حفظ کرده وعمق شخم  را در شرایط متفاوت خاک ومناطق شیب دار کنترل وتثبیت می کند. در مناطقی که قسمتهای نرم وسخت خاک به طور توام در یک مزرعه وجود دارند، با تنظیم گاوآهن برای کار در قسمتهای سخت مزرعه ، چرخ تنظیم مانع فرو رفتن بیش از حد گاوآهن در قسمتهای نرم مزرعه می شود.

12) گاوآهن بشقابی برای استفاده درچه شرایطی مناسب است؟

1- خاکهای سخت وخشک که گاوآهن برگردان دار با اشکال در آنها نفوذ می کند 2- خاکهای چسبنده (خاکهای واکسی ماک وگامبو) که به علت چسبیدن به صفحه برگردان گاو آهن بر گردان دار نمی تواند به آسانی از آنها عبور کند. 3- لایه های نازک سخت شده در خاک وخاکهای بسیار زبر سنگ ریزهای که هزینه فرسایش گاوآهن برگردان دار در آنها بالاست. 4- خاکهایی که دارای ریشه های زیادی هستند. 5- خاکهای سست ،مانند خاک تورب که گاوآهن برگردان دار قادر به برگرداندن آنها نمی باشد. 6- خاکهایی که نیاز شخم عمیق از 5/30 تا 40 سانتیمتر دارند.

13) درگاوآهن بشقابی عمق نفوذ در خاک به چه عواملی بستگی دارد؟

بر خلاف گاو آهنهای برگردان دار، گاو آهنهای بشقابی تمایل به فرو رفتن یا نفوذ در خاک را ندارند وعمق مطلوب شخم بستگی به زاویه مناسب بشقاب و وزن زیاد شاسی گاو آهن دارد وفقط برای نفوذ بیشتربه عامل وزن بستگی دارند بنابراین برای نفوذ بهترباید وزن خیش یا گاو آهن را افزایش داد.

14) زاویه افقی و زاویه عمودی بشقاب درگاوآهن بشقابی را تعریف کرده وبگویید تغییرات این زوایا چه تاثیری در کار گاوآهن دارد؟

زاویه افقی بشقاب عبارت است از زاویه ای که سطح رویی بشقاب (قطر افقی صفحه ) با خط جهت حرکت تراکتور می سازد.مقدار مطلوب این زاویه معمولا بین حدود 42تا 47درجه است افزایش این زاویه نفوذ بشقاب در خاک را افزایش می دهد وکاهش زاویه بشقاب موجب افزایش چرخش بشقاب نسبت به سرعت حرکت تراکتور شده وعرض برش کاهش می یابد با اضافه شدن زاویه افقی عرض برش افزایش می یابد.

زاویه عمودی یا زاویه تمایل عبارت از زاویه ای است که سطح بشقاب با یک خط عمود بر سطح زمین می سازد این زاویه معمولا از 15 تا 25 درجه قابل تغییر است. با افزایش این زاویه (دور شدن از خط عمود به طرف عقب) نفوذ بشقاب درخاکهای سنگین وچسبنده ای که در کف شیار ودر زیر صفحه برنده بشقاب تمایل به غلتیدن دارند بیشتر می شود. کم شدن زاویه عمودی (نزدیک شدن به خط عمود) موجب بهتر شدن کار بشقاب در خاکهای سست یا شکننده می گردد. افزایش شیب بشقابها موجب بهتر شدن کار بشقاب در خاکهای سست یا شکننده می گردد.افزایش شیب بشقابها موجب وارد شدن فشار بیشتر از طرف خاک بر بشقاب می گردد که نتیجه آن چرخش سریع تر بشقاب ، خرد شدن بیشتر خاک و دفع شدن وپوشیده شدن خاشاک می باشد.

15) اندازه برش خاک توسط تیغه های گاوآهن دوار به چه عواملی بستگی دارد.درباره چگونگی تاثیرهر یک از عوامل به اختصار توضیح دهید؟

اندازه برش تیغه های گاوآهن دوار برحسب سرعت روبه جلو تراکتور،تعداد تیغه های هر اتصالی وسرعت دوران محور تیغه ها ووضعیت درپوش خاک گیر تعیین می گردد.

هر چه سرعت پیشروی تراکتور بیشتر باشد فرصت برداشت قطعات خاک کمتر و قطعات درشتری از خاک برداشت می شود.وهر چه در پوش بالاتر قرار گیرد خاک درشتر برداشت می شود وبرعکس.

و اگر تعداد تیغه ها بیشتر باشد برش کمتر و قطعات کوچکتر برداشت می شود و سرعت دوران محور تیغه ها بیشتر باشد خاکدانه ها ریزتر می شود وبرعکس.

16) شکل سر پوش وتنظیم حفاظ خاک در گاوآهن دوار چه تاثیری برمیزان خرد شدن خاک دارد؟

خرد شدن خاک بستگی به شکل سر پوش ، شکل حفاظ خاک وتنظیم آن نیز دارد در جایی که کلوخها از میان محور گردنده خارج می شوند. حفاظ خاک میزان خرد شدن خاک را کنترل می کند. هر چه حفاظ پایین تر بیاید میزان خرد شدن خاک بیشتر می شود بستر بذر نرم تری آماده می گردد، خاشاک بهتر مخلوط می شوند و سطح خاک مسطح تر به جای گذارده می شود. هرچه حفاظ بالاتر می رود ، میزان خرد شدن خاک کاهش می یابد ، احتمال چسبیدن خاک مرطوب به حفاظ کم می شود وتوان مورد نیاز نیز کاهش می یابد.

17) در چه مواردی از گاوآهن چیزل(قلمی)استفاده می گردد؟

شخم  با گاوآهن چیزل در نقاطی که پوشاندن کامل خاشاک مورد نیاز باشد با سرعت بیشتری انجام شده واقتصادی تر باشد از گاوآهن های چیزل غالبا برای شکستن لایه سخت خاک که بر اثر شخم همه ساله با گاوآهن برگردان دار به وجود می آید استفاده می شود.

18) گاوآهن های زیر شکن با چه اهدافی بکار برده می شود؟

زیر شکن ها عمدتا برای شکستن لایه های غیر قابل نفوذ خاک ، پایین تر از عمق کار ادوات معمول خاک ورزی به کار می رود این وسایل به منظور بهتر شدن نفوذ آب در خاک ، زهکشی و نفوذ ریشه به اعماق خاک به کار می روند.

19) کولتیوارهای مزرعه به چه منظوری بکار می روند؟

کولتیوارهای مزرعه برای تهیه بستر بذر، کنترل علف های هرز، آیش تابستانه ، خاک ورزی پوشش دار و ناهموار کردن مزرعه به منظور افزایش جذب رطوبت وجلوگیری از فرسایش بادی وآبی خاک مورد استفاده قرار می گیرند. کولتیوارهای مزرعه مانند هرس های بشقابی خاک را فشرده نمی کنند و وقتی به تیغه های پنجه غازی مجهز باشند برای از بین بردن علفهای هرز پایا مناسب ترند. برای اجرای خاک ورزی اولیه وثانویه به کار می روند اما معمولا این ادوات برای خاک ورزی ثانویه و در خاکی که قبلا نرم شده مورد استفاده قرار می گیرند.

20)سه مورد استفاده از هرس های بشقابی را نام ببرید؟

هرس های بشقابی برای تهیه بستر بذر زمینهایی که در پاییز ویا در بهار شخم خورده اند وبرای پوشاندن روی بذرهایی که به صورت دستپاش کشت می شوند از قبیل گندم وجو مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده از هرس بشقابی (دیسک زدن) بعد از شخم ، کلوخها را خرد کرده ، بقایای گیاهی را با خاک مخلوط کرده و خاک زیربشقابها را محکم می کند تا بستر بذر یکنواخت و صافی را بوجود آورد.

21)عوامل موثر در افزایش نفوذ هرس های بشقابی در خاک چه می باشند؟

1- افزایش زاویه گروه بشقابها 2- پایین نگهداشتن نقاط اتصال(نقطه اتصال زبانه یا مالبند هرس به مالبند تراکتور) 3- افزایش وزن روی هر یک از بشقابها. نفوذ با زیاد شدن سرعت حرکت رو به جلو کمتر می شود و همچنین نفوذ بستگی به اندازه بشقابها دارد.

22) ازهرس های دندانه میخی در چه مواردی استفاده می شود؟

ازهرس های دندانه میخی برای صاف کردن بستر بذر، شکستن کلوخهای نرم واز بین بردن علفهای هرز کوچک که تازه سر از خاک بیرون آورده اند استفاده می شود. از این هرس ها همچنین برای از بین بردن سله های خاک که در اثر بارندگی بوجود آمده اند به منظور این که جوانه ها سریعترسر از خاک در آورند استفاده می شود. وهمچنین برای پوشاندن روی بذرهایی که به طریق دست پاش کشت شده اند.

23) هدف از بکار گیری غلطکها در خاک ورزی ثانویه چه می باشد(به چند مورد اشاره کنید)؟

هدف اصلی از به کار بردن این ادوات شکستن سله خاک ، خرد کردن کلوخها ، فشردن سطح خاک و بستن فضاهای خالی نزدیک سطح خاک به منظور کمک در جوانه زدن سریع بذر می باشد. از غلطک ها همچنین می توان برای فشردن خاک اطراف ریشه های گندم که بر اثر یخبندان زمستانه  بالا آمده اند وفشردن خاک روی بذرهای تازه کشت شده استفاده نمود.

24)اجزا اصلی تشکیل دهنده کارنده ها را با ذکر وظیفه هر یک بنویسید؟

مخزن: برای جاگیری بذر وکود، شاسی: برای  نگهداری قسمتهای مختلف کارنده ، موزع : برای اندازه گیری مقدار بذر کاشته شده ، لوله سقوط : برای هدایت بذر از مخزن یا موزع به شیار باز شده توسط شیار بازکن، شیار بازکن : برای ایجاد شیار و برای قرار گیری بذر، پوشاننده ها : برای پوشاندن روی بذر پس از کاشت، فشار دهنده ها : برای فشار دادن خاک روی بذر ، سیستم اتصال به تراکتور یا مالبند: برای اتصال کارنده ها به تراکتور، سیستم انتقال نیرو : برای انتقال نیرو از محیط چرخ محرک یا شفت پی تی او(P.T.O) تراکتور به موزع.

25)عوامل موثر درفاصله بین بذورکاشته شده (با میزان کشت بذر)توسط ریف کا رچه می باشند.به اختصار توضیح دهید؟

فاصله بین بذرها بر روی ردیف کشت با نسبت اعداد دور وسیله اندازه گیری بذر به مسافت طی شده بوسیله کارنده بدست می آید .در اکثر ریف کا رها در صورتی که نوع موزع ثابت بماند فاصله بین بذرها را می توان با تعویض چرخ دنده های محرک و متحرک تغییر داد. عامل دیگری که در میزان کشت بذرتاثیر می گذارد مقدار باد تایر چرخ محرک است. فواصل بدست آمده تنها موقعی صحیح خواهد بود که اندازه چرخ محرک دقیقا همان اندازه ای باشد که در موقع تنظیم جدول کتابچه دستورالعمل اندازه گیری شده است.

26)یک مسئله در رابطه فاصله بذور کاشته شده روی ردیف ومیزان کشت بذر؟

27)انواع شیار بازکن ها رانام ببرید وموارد کاربرد آنها را بنویسید؟

 1- شیار بازکن های کفشی :معمولا برای کشت ذرت و سویا در زمینهایی که به خوبی نرم شده اند استفاده می شوند. 2- شیاربازکن های بشقابی:در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرند که خاشاک زیادی بر روی زمین به جای مانده باشد به طور قابل توجهی به کار می روند. 3- شیاربازکن های بیلچه ای: غالبا در کارنده هایی به کار می روند که در شیار کشت می کنند.این شیار بازکن ها بدین منظور به کار می روند که درخاکهایی چسبنده شکافی برای بذر بوجود آورند. 4- تلفیق شیاربازکن های کفشی و دو بشقابی : مزیت هر دو شیاربازکن را دارا می باشد بشقابها خاشاک را قطع می کند در حالی که کفشها مانع از این می شوند که خاک سست بزیر بذرها ریخته شوند در این حال است که بذر در کف شکاف ایجاد شده قرار می گیرد این وضعیت موجب می گردد که تماس بذر با خاک بهتر انجام گرفته وعمق کاشت یکتواخت شود.

28) وظیفه چرخ فشار دهنده  در بذرکارها چیست وسه نوع مهم ومعمول آن را نام ببرید؟

در اکثر خاک ها لازم است که خاک اطراف بذر فشرده شود تا تماس خوبی بین بذر وخاک برقرار گردد.سه نوع مهم ومعمول آنها عبارتند از: 1- چرخ فشار دهنده بذر 2- چرخ فشار دهنده خاک روی بذر 3- چرخ محکم کننده یا مسدود کننده بذر.

29)در خطی کارها در استفاده از موزع شیاردار، میزان ریزش بذر با چه روشهایی تغییر می یابد؟

در موقع استفاده از موزع غلطکی شیاردار پس از تنظیم دریچه های کشویی وتغذیه ، میزان بذر را می توان با استفاده از دو روش زیر به طور توام تغییر داد 1- تغییر مکان غلتک شیاردار در داخل پیاله 2- تغییر سرعت محور محرک موزع غلتکی شیاردار

30) ماشینهای کاشت براساس طریقه کاشت به چند دسته تقسیم شده وهر یک برای کاشت چه نوع محصولاتی بکارگرفته می شوند؟

ماشینهای کاشت 1- بذرپاش ها(کودپاش ها) که برای کشت دوم محصولاتی چون غلات (گندم وجو)به کار می روند. 2- خطی کارها: که برای کاشت محصولاتی خطی مثل گندم، جو ، گلزا ، یونجه و.... به کار می روند. 3- ردیف کارها: که برای کاشت محصولات ردیفی مثل ذرت، آفتابگردان و...به کار می روند.

4- کارنده های مخصوص الف :غده کارها(برای کاشت سیب زمینی) ب: نشاکارها(برای کاشت نشا، برنج، گوجه فرنگی، توتون،فلفل و...به کار می روند.  ج:سبزی کارها(برای کاشت بذر سبزیجات استفاده می شوند)

31) یک مسئله در رابطه با میزان ریزش بذر خطی کارها (کالیبره کردن خطی کارها به روش استاتیکی)؟

32) از علامت گذارها (مارکر)به چه منظوراستفاده می شود.وچگونه طول آن تنظیم می گردد؟

برای این که تمام سطح مزرعه به طور مطمئن توسط خطی کارها کشت شود یا قسمتی از مزرعه دوباره کشت شود از علامت گذارها استفاده می شود. 1-فاصله بین چرخهای جلو تراکتور را اندازه بگیرید واین فاصله را Aمی نامیم. 2- فاصله بین دو شیار بازکن انتهایی (خارجی) خطی کاررا اندازه می گیریم وآن را B فرض می کنیم.3- طول علامت گذار را در هر طرف خطی کار به ترتیب زیر تنظیم می کنیم. xهمان طول علامت گذار می باشد.d همان فاصله ی بین دو شیاربازکن کنار هم می باشد.

33)یک مسئله برای بدست آوردن طول علامت گذار؟

34) مقدار ریزش وپخش بذریا کود در بذرپاشهای سانتریفوژبه چه طریقی کنترل می شود؟

مقدار ریزش بذر در بذرپاشهای سانتریفوژ با مقدارباز شده(باز بوده) دریچه خروج بذر از مخزن کنترل محفظه که به سرعت حرکت تراکتور نیز بستگی دارد(رابطه عکس) و عرض پاشش با سرعت حرکت صفحه توزیع بذر که خود تابعی از سرعت حرکت شفت P.T.O می باشد.

35) کودپاش کود دامی چه نوع ماشینی است وقسمت های اساسی آن را نام ببرید؟

کودپاش کود دامی ماشینی است که کود دامی را به مزرعه حمل کرده آن را تکه تکه کرده وبه طور یکنواخت روی زمین می پاشد،این نوع ماشین مورد نیاز هر مزرعه ای است که سالیانه کود دامی زیادی مصرف می کند .کودپاش کوددامی را می توان به دو دسته مهم رمین گرد ومحور تواندهی گرد تقسیم کرد.

36)برای جلوگیری از تماس مستقیم بذر وکود شیمیایی در خاک از چه روشی استفاده می کنند؟

برای این منظور از کارنده هایی که مجهز به کارنده  دارای لوله های سقوط مجزای بذر وکود می باشد استفاده می شود که کود وبذر را در عمق های متفاوتی به خاک قرار می دهند.

37)اجزا مهم یک سمپاش را نام ببرید؟

1- مخزن سم 2- بهم زن 3- پمپ 4- شیر تنظیم فشار یا سوپاپ اطمینان 5- فشارسنج 6- صافی ها 7- بوم و لوله های حامل نازل 8- لوله های فلزی ولاستیکی 9- سوپاپها یا شیرهای کنترل جریان سم 10- نازل ها یا افشانک ها 11-شاسی

38)کار بهم زن در سم پاشها چه می باشدوانواع آن را توضیح دهید؟

چون بعضی از سموم در آب حل می شوند وته نشین می گردند برای به تعلیق درآوردن ذرات سم لازم است مایع بهم زده شود به این دلیل اکثر سم پاشها دارای نوعی بهم زن هستند. بهم زن مکانیکی عبارت از صفحات فلزی یا پره ای ضد زنگ ومقاوم است که برروی یک محور دوار که نزدیک به ته مخزن قرار گرفته اند سوار شده است پس محوردرهنگام کار معمولا با سرعت 100تا 200 دور دقیقه می چرخد وموجب بهم زدن قسمتی از مایع می گردد دربعضی از سم پاش های موتوری از بهم زدن هیدرولیکی استفاده می شود در این نوع بهم زن قسمتی ار مایع از طریق لوله مشبک نزدیک به ته مخزن با فشار پمپ دوباره وارد مخزن می گردد این عمل موجب بهم خوردن مایع داخل مخزن می شود.

39)علت استفاده از صافی درسمپاش چه می باشد ودرکدام قسمتهای آن بکا ررفته است؟

صافی ها معمولا در سه قسمت سم پاش ها به کار می رود.

صافی مخزن عبارت است از یک توری با شبکه نسبتا درشت که در هنگام پر کردن مخزن سم ، برگهای ریز وسایر مواد خارجی درشت را می گیرد .صافی لوله ای برای جلوگیری از ورود ذرات زنگ، براده ، شن یا سایر مواد خارجی پمپ وممانعت از صدمه زدن آن به کار می رود محل صافی بستگی به نوع پمپ دارد. صافی نازل مواد ریزی را که موجب مسدود شدن نازل ها می شوند از مایع سم جدا می کند.

40)کار نازل یا افشانک در سمپاش را بیان کرده ومهمترین انواع آن را بر اساس شکل پاشش سم نام ببرید؟

 نازل یا افشانک: کار نازل ریز کردن و پخش کردن ذرات مایع سم تحت فشار است نازل معمولا از فلز ضد زنگ ومقاوم ساخته شده است .انواع نازل ها:1- نازل های بادبزنی تخت 2- نازل های مخروطی توخالی ومخروطی تو پر 3- نازل های طغیانی یا سیلابی

41)انواع نازل های سمپاش را با ذکر نوع کاربرد آنها توضیح دهید؟

1- نازل های بادبزنی تخت برای پوشش یکپارچه ، مانند سم پاشی علف های هرز به کار می روند. 2- نازل های مخروطی توخالی مخروطی توپر ، بیشتر برای سم پاشی محصولات که به طریق ردیفی کشت می شوند استفاده می شوند این نازل ها برای بوم های سم پاش و لانس سم پاشی دستی به کار می رود 3- نازل های طغیانی یا سیلابی به طور معمول برای پوشش یکپارچه به کار می روند.

42)در سمپاشهای پشتی با فشار دائم ، فشارسم پاش چگونه تامین می شود و برای بهم زدن سم از چه روشی استفاده میگردد؟

فشار سمپاش بوسیله یک پمپ پیستونی ساده دستی که در قسمت داخلی بالای مخزن قرار دارد تامین می شود. و برای بهم زدن مایع سم کافی است که هر چند دقیقه یکبار شخصی که سم پاشی می کند خم وراست شود تا مایع داخل سم پاش بهم زده شود.

43)به چه نوع سم پاشی ، اتومایزرمی گویند وقطر ذرات سم دراین سمپاشها چقدر می باشد؟

این سم پاش ها به نامهای مختلف ، سم پاش پشتی موتوری، سم پاش با حجم کم یا سم پاش اتومایزر نامیده می شوند.به طورکلی سم پاشهایی که مایع سم درآنها تحت فشار نباشدوقطرات مایع سم دراثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند اتومایزر نامیده می شوند. قطر ذرات مایع سم در این نوع سم پاش ها در حدود 100میکرون است بنابراین می توان با حجم معینی مایع سم سطح بیشتری را سم پاشی نمود مشروط بر اینکه غلظت محلول سم نیز زیاد باشد.

44)از عوامل مهمی که در سمپاشی مناسب باید در نظر گرفته شود به سه مورد اشاره کنید؟

1- دبی نازل وزاویه پاشش سم 2- سرعت پیشروی 3- فشار سمپاش

هرچه دبی نازل بیشترباشد وزاویه پاشش سم کم باشدوهمچنین سرعت پیشروی کم باشد وفشار سمپاش زیاد باشد بهترین سمپاشی صورت گرفته است.

45) سمپاش موتوری لانس دارواتومایرز چه تفاوت اساسی با یکدیگر دارند؟

سمپاش موتوری لانس دار محلول سمی را به صورت معمولی ومکمل سایر سم پاش ها به صورت قطرات ریز درآورده بر روی محصول می پاشد وبا این تفاوت که نیروی مورد نیاز برای سم پاشی کردن توسط موتور تامین می شود ولی در سمپاش اتومایزر سم خروجی از نازل در محل خروج در اثر خلا ایجاد شده از طریق موتور به قطرات بسیار ریز درآمده وبرای محل سمپاشی می نشیند توسط سم پاش های اتومایزر با محلول سمی کمتری می توان مساحت بسیار پراکنده ای  را سم پاشی کرد.

46) برکاهش مصرف سموم کشاورزی معمولا ازچه روشهایی استفاده می کنند؟

روش سمپاشی برای مبارزه با آفات بیماری های گیاهی روشی مناسب نبوده وبه شدت به محیط زیست آسیب می رساند وبرای جلو گیری از سم پاشی ها بهتر است از سایر روشهای مبارزه با آفات وبیماریها شامل: 1- روش زراعی :کاشت محصولات مقاوم وکمتر میزبان برای آفات 2- روش مکانیکی :از بین بردن وحذف قسمتهای آلوده گیاه 3-روش بیولوژیکی:استفاده از موجود زنده بر علیه آفات وبیماری ها 4- روش روانی جذب حشرات به نورهای مخصوص یا بوهای جذب کننده حشرات 5- روش تلفیقی : ترکیبی از روشهای ذکر شده فوق.

47)از سمپاشهای بادبزنی درچه مواردی استفاده می شود واین سم پاشها بر چه اساسی کار می کنند؟

ازاین سم پاش ها درانواع سواروکششی برای سم پاشی درختان باغات میوه، درختان زینتی ومزارعی که به صورت ردیفی کشت شده اند استفاده می شود نازل ها معمولا روی نیم دایره نصب می گردند. مایع سم توسط پمپ با فشار به صورت قطرات ریز پخش می شود و وزش باد شدید توسط بادبزن آنها را ریزتر می کند سمپاش ها مخصوص درختان می توانند مایع سم را به یک طرف یا همزمان به دو طرف بپاشد.برد متوسط در هنگام پاشیدن مایع سم بسته به توان سمپاش متفاوت بوده واز 3تا 6متر در هر طرف تغییر می کند.

48)وظیفه رگولاتور فشار یا سوپاپ اطمینان در سمپاشها چه می باشد؟

شیر تنظیم فشار که سوپاپ اطمینان نیز نامیده می شود روی سم پاش هایی که با فشار زیاد ومداوم کار می کنند قرار دارد با تنظیم این شیر، فشار مورد نیاز برای انجام هر نوع سمپاشی (در حد ظرفیت پمپ) را می توان تامین کرد.در پمپ های با فشار زیاد ،از این سوپاپ به عنوان یک وسیله ایمنی نیز استفاده می شود،در صورتی که فشار پمپ بیش از حد معین بالا رود،شیر یا سوپاپ باز شده وبا خارج شدن فشار زیادی ، مایع اضافی را از پمپ به مخزن برمی گرداند.

 


.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic