..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

خلاصه : در این فرهنگ لغت بانامهای دیگر برخی از داروهای گیاهی آشنا میشوید
متن كل خبر : 1- آذان الفار : مرزنجوش، چوهه كن
2-
آذر بوی(چوبك) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم
3-
آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مكی
4-
آرغیس : پوست ریشه زرشك
5-
آس : مورد، مرسین، ادهیره
6-
آطریلال : قازیاغی، كاك چنگی
7-
آفتاب گردان : حشیشةالعقرب، صامریوما
8-
آلو : اجاص، برقوق
9-
آلبالو : قراصیا، آلی بالی، كراسیا
10-
آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم
11-
آملج : آمله
12-
آمله پرورده : آمله ایست كه در شیر یا مربا پرورده شده باشد
13-
آناغالس : مرزنجوش نبطی
14-
آنجلیقا : آنژلیكا، سنبل هندی
15-
آویشن : صعتر، آویشم، كهلی اوتی
16-
آهك : كلس، اكسید كلسیم
17-
آهك زنده : آهكی كه به آن آب نرسیده باشد
18-
آهك كشته : آهكی كه به آن آب ریخته باشند،هیدرات كلسیم
19-
آهن : حدید، لوهه
20-
ابار : سرب، رصاص الاسود، بنك
21-
ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاكهار، نیترات دو پتاس
22-
ابرون : حی العالم، همیشه بهار
23-
ابریسم : ابریشم
24-
ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول
25-
ابوقانس : غاسول رومی
26-
ابهل : میوه سرو كوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر
27-
اپیكا : ایف كاكوانا، اپیه كاكوانا
28-
اترج : ترنج، بخوره
29-
اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو
30-
اثلق : پنج انگشت، فلفل كوهی، سنبهالو، فنجنكشت
31-
اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی
32-
اجاص : آلو
33-
احریض : قرطم
34-
اخثاء : سرگین
35-
اذاراقی : نوآومیك، جوزالقی، كوچله، تیربدین
36-
اذخر : كاه مكه، تبن مكه، گورگیا
37-
ارجوان : ارغوان
38-
ارز : برنج، حاپول
39-
ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا
40-
ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان
41-
اسارون : ناردین، سنبل بری، تكر
42-
اسپرك : خزام بلیخه
43-
اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ
44-
اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنكو، قارنی، باروق
45-
اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی
46-
استبرق : عشر
47-
استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو
48-
اسراش : سریش خنثی، اشراس
49-
اسفرزه : اسپغول
50-
اسفاناخ : سوماخیوس
51-
اسفنج : كف دریا، زبدالبحر، موابادل
52-
اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس
53-
اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، كاندی
54-
اسود : اهلیلج
55-
اشترك : اصطرك، میعه یابسه، لبنی
56-
اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، كاندر
57-
اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبك، چووه، غاسول رك چوبك
58-
اشنه : دواله، مسك القرود، دوالك، چریره
59-
اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود
60-
اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی
61-
اصطرك : اشترك
62-
اصفر : اهلیلج
63-
اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نكه
64-
اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن
65-
افتیمون : زیره یاكمون رومی، كشوث، اكاس بیل
66-
افربیون : فرفیون
67-
افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو
68-
افیون : تریاك، شیره خشخاش
69-
اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، كیكو
70-
اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید
71-
اقط : كشك، قروت
72-
اقلیمیا : جوش كوره، خلطی كه از فلزات گداخته بدست می آید
73-
اكت مكت : نوعی سنگ هندی است
74-
اكلیل الملك : ناخنك، شاه افسر، برنك
75-
اگر : وج، اگیر
76-
آمله : املج
77-
امبر باریس : زرشك
78-
انار : رمان
79-
انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث
80-
انتیمون : انتیموان
81-
انجدان : انگدان، كوله پر، بالدرغان
82-
انجدان رومی : سیسیالوس، كاشم، كوله پر، گلپر
83-
انجره : گزنه، قریص، كجیت كن، اتنكن
84-
انجیر : هنجیر، تین
85-
انزروت : عنزروت، كنجده، كحل كرمانی
86-
انفحه : پنیر مایه
87-
انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه
88-
انگور : عنب، اوزوم، ناكهه
89-
انیسون : بادیان رومی، رندنی
90-
انیسون بری : بادیان ختایی
91-
اهلیلج : هلیله كه انواع آن زرد، سیاه، ختایی و كابلی است
92-
ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی
93-
ایل : گوزن، بزكوهی، گاو كوهی
94-
بابونج : بابونه
95-
بادام تلخ : لوز المر
96-
بادام شیرین : لوز الحلو، لوز
97-
بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان
98-
باد روج : تره خراسانی، ریحان كوهی، حوك
99-
بادنجان : باذنجان، پیكن
100-
بادیان : رازیانه، رازیانج
101-
بادیان ختایی : انیسون بری
102-
بادیان رومی : انیسون
103-
بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل
104-
باسلیق : رال، سندروس
105-
باسلیقون : زیره كرمانی، زیره دشتی
106-
باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول
107-
بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان
108-
بالنگ : بالنج
109-
بذر البنج : بنگ دانه، سیكران، خداعة الرجال
110-
برگ بو : رند، غار
111-
برنج : ارزن
112-
برنجاسف : قیصوم، بومادران نر
113-
برنج كابلی : برنك كابلی، بابرنگ
114-
بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)
115-
بسپایك : بسفایج، كهنكالی
116-
بستان افروز : بهار، عین البقر، كوكنی
117-
بسد : مرجان، بیخ مرجان
118-
بشام : بلسان
119-
بصل : پیاز
120-
بطیخ : خربزه
121-
بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه
122-
بطیخ الملیون : گرمك
123-
بقس : شمشاد
124-
بقلة الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین
125-
بقلة الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ
126-
بكتر : فلوس، خیار چنبر
127-
بلادر : بهلاوه
128-
بلاذر : قرص كمر، قرص الظهر
129-
بلاط : سنگ مرمر
130-
بلبوس : اسقوردیون
131-
بلح : غوره خرما، خرمای نارس
132-
بلوط : مازو
133-
بلیلج : بلیله، بهره
134-
بن : درخت قهوه، رك قهوه
135-
بندق : فندق
136-
بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه
137-
بورق : بوره، تنكار، نطرون
138-
بوزیدان : مستعجله، لوكری
139-
بومادران : برنجاسف
140-
به : سفرجل، حیوا
141-
بهار نارنج : نارنج
142-
بهمن : دو جور است، سرخ و سفید
143-
بید : صعصاف
144-
بید انجیر : كرچك، خروع، كنتون، آریند
145-
بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، كرچك ختایی
146-
بید مشك : خلاف البلخی
147-
بیض : تخم مرغ
148-
پسته : فستق
149-
پنیرك : ختمی خبازی، خبازی، نان كلاغ
150-
پنیر مایه : انفحه
151-
پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق
152-
پونه كوهی : مشك طرامشیع
153-
پیچك : نوعی لبلاب، عشقه
154-
تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق
155-
تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره
156-
تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست كه از نوعی نی ترشح میشود)
157-
تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده
158-
تبغ : تنباكو، توتون
159-
تبن : كاه
160-
تبن مكی : اذخر
161-
ترشك : حماض، ترشه
162-
ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری
163-
ترنجبین : شبنمی است كه بر روی خارشتر مینشیند
164-
تره : گندنا، كراث
165-
ترتیزك : جرجیر، شاهی
166-
تفاح : سیب درختی
167-
تمر : خرما، كهجور
168-
تمشك : علیق، توت سه گل، كورتیكان، تموش
169-
توبال : ذرات مس سوخته كه از مس گداخته جدا میشود
170-
توت : فرصاد
171-
تیواج : پوست زبان گنجشك
172-
ثعلب : بوزیدان
173-
ثفل : ته نشین، جرم چیزی كه آبش گرفته شده
174-
ثوم : سیر بستانی
175-
جاكسو : تخم قدومه یا تودری
176-
جبن : پنیر
177-
جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی
178-
جزر : هویج، كاجر
179-
جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل
180-
جعده : مریم نخودی، كلپوره
181-
جفت الفستق : پوست روی پسته
182-
جلجلان : گشنیز، كزبره
183-
جلغوزه : میوه صنوبر
184-
جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر
185-
جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی
186-
جو : شعیر
187-
جوز : گردو، اخروت
188-
جوز بویا : جوز الطیب
189-
جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه
190-
جیوه : زیبق، سیماب
191-
جیوه كشته : جیوه ایست كه با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود
192-
چای سبز : چای ختایی
193-
چغندر : سلق
194-
حب الملوك : دانه های كرچك هندی یا ختایی
195-
حزا : نوعی از سداب
196-
حزنبل : نوعی بهمن
197-
حسن لبه : حصی لبان
198-
حل : كنجد، سمسم
199-
حلبه : شنبلیله، شنبلید
ادامه دارد......

گردآوری: مهندس علی جعفری میدانی

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو