..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

از مشخصات بیماری ایجاد تومور و غده هایی با اندازه های مختلف است که بطور عادی ممکن است روی ریشه و شاخه نهال های گیاهان مختلف بوجود آید و بعد هم که به باغ انتقال یابند بیماری ادامه یابد. گیاهانی که در طوقه یا ریشه آنها غده تولید شده رشد کمتری داشته و میزان محصول کمتری نیز خواهند داشت. بعضی درختان و موهای آلوده ممکن است کشته شوند.

 

   تومورهای گال طوقه شباهت هایی با غده های سرطانی انسان و دام دارند، از این نظر مطالعات زیادی روی مکانیسم و علل ایجاد آن ها به عمل آمده. با وجود تشابه فوق العاده که بین گال طوقه و غده های سرطانی انسان موجود است اختلاف اساسی نیز بین آن ها مشاهده می شود.

علائم بیماری

   بیماری ابتدا به صورت برجستگی هایی روی شاخه و ریشه ، بخصوص نزدیک به سطح خاک ظاهر می شود.در مراحل اولیه رشد، تومورها کم و بیش کروی بوده سفید و یا گوشتی رنگ  و نرم بنظر می رسند. چون غده ها در محل های زخمی شده شروع می شوند تشخیص آن ها در ابتدا از بافت درحال التیام امکان پذیر نیست ولی سرعت تشکیل آن ها زیادتر از سرعت التیام بافت زخمی است.در حین رشد در سطح غده ها هم فرورفتگی هایی به وجود می آید و بعداٌ بافت خارجی گال ها به علت فساد سلول های خارجی قهوه ای تیره وسیاه می شود.بعضی اوقات خط مشخصی بین تومور و قسمت های سالم وجود نداشته و تومور به صورت قسمت سالمی از شاخه به نظر می رسد که فقط رشد بیشتری کرده است. گاهی نیز غده درخارج ونزدیک بسطح خارجی میزبان قرار گرفته وبه وسیله گردن باریکی به آن متصل است. بعضی از غده ها اسفنجی بوده وممکن است ازگیاه جدا شوند. برخی دیگر چوبی وسخت بوده وقطرشان ممکن است تاحدود 30 سانتی متر برسد. بعضی ازغده ها ممکن است درپاییز از خارج به داخل پوسیده وسال آینده درهمان محل دوباره رشد کنند.تومورها بیشتر درروی ریشه وساقه نزدیک بسطح خاک تشکیل می شوند ولی گاهی نیز روی شاخه های مو وسایر درختان درارتفاع 150 سانتی وحتی روی دمبرگها ورگبرگها ظاهر می شوند.چندین گال ممکن است بطور جداگانه یا متصل به هم روی یک ریشه یا ساقه ظاهر شوند. دربعضی از میزبان ها تومورهای ثانوی درنقاطی دور ازتومورهای اصلی تشکیل می شوند وبا هم رابطه ندارند. تومورهای ثانوی فاقد باکتری بوده ودرغیابشان بوجود می آیند.

   گیاهان آلوده به تومور رشد کمتری داشته وبرگ های کوچک بیرنگ تشکیل داده وبطور کلی نسبت به شرایط نامساعد جوی بخصوص سرمازدگی حساسیت بیشتری دارند.

 

پاتوژن : Agrobacterium   tumifaciens

   عامل بیماری گال طوقه باکتری میله ای کپسول داری است که حدود 1 3 میکرون طول و 4/0 8/0 میکرون قطر دارد. این باکتری بصورت انفرادی یا بصورت زنجیرهای کوتاه دیده می شود ودر یک قطب 2 4 تاژک دارد. A .  tumifaciens دربعضی از محیطهای کشت تشکیل کلنی های ستاره ای شکل می دهد وتصور می شود که دراین حالت مراحل اختلاط جنسی این باکتری انجام می گیرد ودرنتیجه ترکیبات نوین وتغییرات مواد هسته ای حاصل می شوند.نژادهای مختلفی ازاین پاتوژن شناخته شده که ازنظر قدرت بیماریزایی با هم فرق دارند، قدرت بیماریزایی هرنژاد نسبتا ثابت است وحتی پس ازچندین بارکشت متوالی درمحیط غذایی چندان تغییر نمی کند.باکتری مزبور نسبت به نور وخشکی حساس است ولی درخاکی که رطوبت کافی داشته باشد سالها زنده وبیماریزا باقی می ماند.

   مهم ترین صفت مشخصه این باکتری قدرت تبدیل سلول های معمولی گیاه به سلول های توموری است. هنگامیکه تبدیل سلول های عادی به سلول های توموری کامل شد این سلول ها مستقلا وبدون دخالت باکتری به رشد وتقسیم خارق العاده خود ادامه می دهند.

بررسی سیکل بیماری

   باکتری ، زمستان رادرخاک گذرانده وقادراست چندین سال بصورت ساپروفیتی زندگی کند. وقتی که یکی ازگیاهان میزبان درچنین خاکی کشت شود باکتری ازطریق زخمهایی که در اثر عملیات زراعی یا بوسیله حشرات وغیره ایجادشده وارد ریشه یا ساقه می شود. پس از ورود به بافت گیاه، باکتری بیشتربصورت بین سلولی بوده وسلول های مجاور را تحریک به تقسیم می کند. یک یا چند دسته از سلول های سریع التقسیم درپوست ویا لایه زاینده که بستگی به عمق زخم دارد ظاهر می شوند. این سلولها ممکن است یک یا چندین  هسته داشته باشند وخیلی سریع تقسیم می شوندولی تشکیل بافت مشخصی را نمی دهند.سلولها مرتب تقسیم وکشیده می شوند و10 الی 14 روز بعدازتلقیح تشکیل برجستگی کوچک قابل رویتی می دهند وبالاخره نتیجه این تقسیم وبزرگ شدن سلول ها،ایجاد تومورهای بزرگتری می باشد. باکتری ها دروسط تومور وجود ندارند ولی به صورت بین سلولی درکناره تومورها دیده می شوند. بعد ازاین مرحله بعضی سلول ها به سلول های آوندی تبدیل شده ولی درهر حال وضع نامنظمی دارند. این سلول های آوندی ممکن است تک تک یا بصورت رشته بین سلول های سریع التقسیم یافت شوند ولی باز بدون نظم وترتیب طبیعی بوده ورابطه ای با سیستم آوندی اصلی ندارند. ضمن اینکه برتعداد سلول های توموری افزوده شده وبزرگ می شوند بربافت های مجاور وزیرین آنها فشار وارد می شود وبافتهای مجاور تغییر شکل می دهند یا درهم می شکنند. درهم شکستن آوندهای چوبی بوسیله تومورها گاهی باعث می شود که میزان آبی که به قسمت های بالایی گیاه می رسد به میزان طبیعی 20% کاهش یابد. تومورهای جوان وصاف بوسیله اپیدرم یا هیچ نوع بافت سخت دیگری محافظت نمی شوند ودرنتیجه به آسانی مورد حمله حشرات ومیکروارگانیسم های ساپروفیت قرار می گیرند . این عمل باعث پوسیدگی وتغییر رنگ لایه های سطحی تومور شده وآنها را قهوه ای یا سیاه می کند. ازهم پاشیدن بافت سطحی تومورها باعث آزاد شدن باكتری ها به داخل خاك شده وازاین طریق همراه آب به نقاط دیگر منتقل وگیاهان دیگر را آلوده می سازد. بعدا كه تومورها بزرگتر می شوند گاهی ممكن است چوبی وسخت شده وبصورت توده هایی از رشته های آوندی چوبی نامنظم همراه با فیبرهای چوبی توأم با تعداد كمی سلول پارانشیم دربیایند. بالاخره درمواقع دیگر، تومورها بیشتر از سلول های پارانشیمی كروی یادوكی شكل سریع التقسیم همراه تعداد کمی سلول های آوندی نامنظم كه دیواره های چوبی شده بسیار نازكی دارند ساخته شده است. تقلیل حجم كلی آوندهای چوبی سالم میزان مواد غذایی وآبی را كه به بافت های تومور می رسدمحدود می كند. رشته های آوندی نامنظم وناقص كه ممكن است درغده وجود داشته باشند در رفع این نقیصه كمكی نمی كند. توسعه تومورها وقتی كه قدرت گرفتن آب ومواد غذایی كافی رابرای ادامه رشد نداشته باشند متوقف می شود وبه مرور پوسیده وبه صورت لایه های مرده ای ازدرخت جدا می شوند. بعضی مواقع تومورها از بین می روند وتومور جدید هم بوجود نمی آید. ولی بیشتر اوقات قسمتی از تومور زنده باقی مانده ودرهمان فصل یا سال بعد تولید بافتهای توموری جدید می كند.هنگامی كه بافتهای جوان ودرحال توسعه آلوده می شوند، علاوه برتومورهای اولیه كه درمحل نقطه عفونی ظاهر می شوند، تومورهای ثانویه ای نیز بوجود می آیند. این تومورهای ثانوی درپایین یا بالای تومور اولیه درفاصله های متفاوتی بوجود می آیند. بعضی اوقات این تومورها درمحل قطع برگ ها یا درزخمهایی كه بوسیله عوامل مختلف تولید شده بوجود می آیند. بعضی مواقع هم درمحل هایی كه هیچ زخمی وجود ندارد وحتی روی دمبرگ ها ورگبرگ ها بفاصله كمی از تومور اولیه ظاهر می شوند ونقطه شروع آن ها ظاهرا در آوندهای آبكش این نواحی است. دربرخی موارد تومورهای ثانویه ظاهرا بوسیله رشته های  توموری ( یا دسته سلولهای متوالی هیپرپلاسی شده) با تومور اصلی رابطه دارند. ممكن است درموارد دیگر، تومورهای ثانوی دراثر آلوده شدن بافتهای زخمی شده گیاه به باكتری ازطریق سطحی یا دراثر انتشار داخلی باكتری درآوندهای چوبی بوجود آمده باشند. درهرحال برخی ازتومورهای ثانوی فاصله شان ازتومور اصلی بقدری زیاد است كه امكان اتصالشان به تومور اصلی بوسیله رشته های توموری امكان پذیر نیست. این تومورها در بافتهای سالم غیر زخمی تشكیل می شوند وآن چه مهم است این است كه عاری از باكتری هستند و در صورتی كه قسمتی از بافتشان را به محیط كشت باكتری منتقل كنیم باكتری كشت نمی شود. حال اگر قسمتی از همین بافت عاری از باكتری را به گیاه سالمی پیوند كنیم تومورهای بزرگی كه ازنظر شكل وساختمان شبیه تومورهای اصلی ولی فاقد باكتری هستند بوجود خواهد آمد واین نشان می دهد كه باكتری ها فقط در مراحل اولیه شروع بیماری اهمیت دارند واحتمالا در همین مراحل سلول ها را تحریك به تقسیم سریع می كنند . سلول ها پس از تحریك به سرطانی یا(مالیگنانسی ) شدن قادرند ماده محرك را خودبخود تولید كنند واین رشد نامنظم خود بخود ادامه می یاب
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو