..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

کشاورزی بیودینامیک

نظام گیتی ( cosmic rhythm) :

انوار خورشید ، ماه ، سیارات و ستارگان بطور منظم به گیاهان می رسند و در رشد و نمو آنان نقش دارند بطوریکه درک چگونگی و میزان اثرات هرکدام می تواند مارا به تنظیم امور کشاورزی از جهات زمان آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت و برداشت بمنظور کسب بیشترین راندمان محصول رهنمون شوند  .

زندگی گیاهان در گرو زنده بودن خاک:

چهار عنصر آب ، خاک ، هوا و دما از اصلی ترین عوامل موفقیّت در کشاورزی هستند . خاک را می توان پدیده ای زنده و پویا تصوّر نمود که تدارک و تأثیراتش بر سلامتی گیاهان و کیفیّت محصولاتشان اساسی است لذا علم بیودینامیک به ثبات ، پایداری و سلامت خاک بعنوان اهداف اصلی خود می نگرد.

تاریخچه کشاورزی بیودینامیک :

در سال 1924 میلادی ، گروهی از کشاورزان اتریشی که شاهد نزول حاصلخیزی اراضی و کاهش تولیدات و سلامت محصولات دامی بودند در صدد چاره اندیشی برای یافتن راهی جهت پایداری تولیداتشان برآمدند . آنان به فیلسوف اتریشی بنام "رودُلف استاینر" (Rudolf Steiner) مراجعه کردند . "استاینر" در واکنش به مشاهدات کشاورزان عنوان نمود که کاربرد روزافزون کودهای شیمیایی بمرور بیش از پیش تا اواخر قرن بیستم از حاصلخیزی خاکها خواهد کاست . وی بر سلامت گیاهان ، خاک ، حیوانات و انسان که در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگرند ، تأکید می ورزید و معتقد بود که آنها تحت تأثیر نیروهای کیهانی (cosmic) و ستاره ای (astral) قرار دارند . "استاینر" با بیان این موضوعات توّجه کشاورزان را نیز به کیفیّت و سلامت محصولات زراعی و دامی برانگیخت  لذا به آموزش حفاظت خاک ، تهیّه کمپوست ، کودهای دامی و آمیزه های بیودینامیک پرداخت و عوامل آسیب بر طبیعت را که از غفلت بشر در بکارگیری نادرست از دستاوردهای مدرن است ، برشمرد . سخنرانی های هشت گانه "استاینر" ضمن سال های 61 -1925 میلادی برای کشاورزان منطقۀ "Breslau" واقع در شرق آلمان آن زمان که اینک با نام "Wroclaw" بخشی از کشور لهستان محسوب می شود ، اوّلین جرّقه های (sparks) ظهور کشاورزی بیودینامیک بوده اند  . سخنرانی های مذکور بعدها بصورت کتابی با عنوان "مبانی جوهری تجدید کشاورزی" (Spiritual foundations for the renewal agriculture) به زبان انگلیسی منتشر گردیدند  .

کشاورزی بیودینامیک چیست ؟

هرگاه بطور دقیق به خاک ، درختان ، آب ها و محصولات کشاورزی توجّه کنید ، نشانه هایی از عدم سلامت در آن ها خواهید یافت. رژیم کشاورزی مبتنی بر مواد شیمیایی که پس از خاتمه جنگ جهانی دوّم توسعه یافت و بعنوان کشاورزی عُرفی و رسمی (conventional) رواج یافت ، معلوم نمود که قادر به پایداری و تداوم تولید نیست  . در این میان ، کشاورزی ارگانیک خواهان درنگ کردن انسان در خرابی هایی که ایجاد کرده است ، می باشد ولیکن آیا کشاورزی ارگانیک علاج مشکلات زمین است ؟ منبع اصلی بُنیه حیات زمین در چیست ؟ و آیا هم اکنون در دسترس قرار دارد ؟

کشاورزی بیودینامیک اصولاً اوّلین سیستم کشاورزی بود که در واکنش به کودهای تجارتی (commercial fertilizers) و کشاورزی تخصّصی (specialized agriculture) ظهور یافت ولیکن هنوز هم عموماً برای کشاورزان عمده و سیستم های آموزش عالی کشورها بخوبی شناخته نشده است اگرچه نسبت دادن آن به کشاورزی ارگانیک باعث توجّه افراد به آن می گردد. واژه بیودینامیکمنتسب است به "بکارگیری انرژی هایی که در خلق و حفاظت زندگی تأثیر گذارند" . این روش بنحو هوشیارانه و زیرکانه ای بر ملاحظات زیست محیطی استوار است . چالش با آفات و بیماری ها برای حداکثر تولید محصولات کشاورزی از دل مشغولی های اصلی کشاورزی بیودینامیک نیست بلکه این شیوه به ایجاد تعادل طبیعی بین اجزاء زنده و غیر زنده اکوسیستم شامل گیاهان ، حیوانات و عناصر غذایی در راستای تولید کافی مواد غذایی می اندیشد.

اصول کشاورزی بیودینامیک (BDF) عبارتند از :

الف - مدیریّت کودهای گیاهی (peat management)

ب - تدارک عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان (plant nutrition)

ج - اصلاح و جبران کمبودها در اراضی کشاورزی (landreparation)

د - کاهش نیاز به نهاده های مصنوعی حاصلخیز کنندۀ خاک

ه - تولید محصولات سازگار (consistent) با محیط زیست با قابلیّت بازگشت مجدد به چرخه زیستی

و - افزایش کیفیّت محصولات کشاورزی

ز - افزایش کیفیّت محصولات کشاورزی

ز - افزایش فعالیّت های بیولوژیکی در خاک

ح - تقویّت گیاهان و حیوانات در مقابله با تنش ها

ط - بکارگیری تأثیرات کیهانی و فرازمینی (cosmic & spiritual) یعنی نظام کیهانی و اقماری (Lunar & Cosmic rhythm) در جهت بهبود دوره رشد (growth cycle) محصولات کشاورزی

تعاریف و محورهای کلی کشاورزی بیودینامیک بشرح زیر عنوان می شوند :

1 - کشاورزی بیودینامیک قدیمی ترین و هوشمندانه ترین روش کشاورزی ارگانیک برای تولید محصولات زراعی و باغی می باشد که بیشترین پایداری تولید را سبب می گردد

2 - کشاورزی بیدینامیک سیستمی پیشرفته از کشاورزی ارگانیک است که تأکید و توجه ویژه ای بر سلامتی خاک و کیفیت تولیدات غذایی دارد

3 - بیودینامیک روشی از کشاورزی است که فعالانه از نیروهای سلامت بخش (health giving) موجود در طبیعت برای تولید محصولات بهره می گیرد

4 - کشاورزی بیودینامیک نوعی کشاورزی ارگانیک است که تأثیرگذاری تکنیک های آن بر جوان سازی (rejuvenate) ، بهبود و حفاظت از کیفیت خاک ها به اثبات رسیده است

5 - روش BD ، فرآیندی است که خاک مُرده را بهبود (redeem) می بخشد و مزرعه را زنده می کند امّا نیازمند نیروی انسانی بیشتری است که فقط توسط کشاورزی مسئولیّت پذیر و متعهد در قبال جامعه اجرا می گردد

6 - بیودینامیک مسیری روشن و در حال پیشرفت است که تکنیک های جدید را با روش های قدیمی کشاورزی ادغام می کند

7 - با توّجه به اینکه خاک سالم قادر به پرورش گیاه سالم است لذا سیستم BD به جزئیات مدیریت مزرعه و سلامت چرخه زیستی آن توجّه دارد تا در حد امکان منزّه ترین محصولات غذایی را تولید نماید

8 - بیودینامیک دانش شناخت طبیعت و ماهیّت انسانی (anthroposophy) است که نگاهی دقیق به پدیده های طبیعی دارد

9 - بیودینامیک علم نیروهای زیستی (life forces) است که نقش عمده و اساسی را در طبیعت برعهده دارند و سبب التیام (healing) و تعادل (balance) می گردند

10 - بیودینامیک در صدد درمان صدمات وارده بر کره زمین از طریق درک صحیح طبیعت و بکارگیری روش های احیاء کننده (revitalizing) و تأثیر گذار می باشد

11 - به کشاورزی BD نباید فقط بعنوان شیوه ای برای کوددهی اراضی نگریسته شود

12 - زمانی که کشاورزی براساس بیودینامیک اجرا می شود ، ساختار ارگانیزمی خاک عمدتاً به حالت طبیعی بر می گردد که نتیجتاً به رشد گیاه سالم می انجامد

13 - کشاورزی بیودینامیک بعنوان روشی از کشاورزی ارگانیک مبتنی بر اصول ارائه شده توسط دکتر "رودُلف استاینر" فیلسوف بزرگ اتریشی است . وی عقیده داشت : زمانیکه گیاهان بیمار می شوند آنگاه کشاورز باید توجّه عمده اش به خاک معطوف شود و بداند که همۀ مشکلات گیاهان از خاک منشاء می گیرند

14 - روش BD بعنوان علم شناخت طبیعت و ماهیّت انسانی معتقد بر ارزیابی فیزیکی و معنوی از کره زمین و تمام موجوداتش با محوریّت (kingdom of nature) انسان می باشد  .

15 - روش BD براساس درک "کل گرایی" (holistic) و معنوی (spiritual) از طبیعت و وجود بشری مبتنی بر کارهای پژوهشی پیشگامانۀ دکتر "استاینر" شکل گرفته است

16 - شیوه بیودینامیک یک روش کشاورزی احیاء کننده است که از دیدگاه "کل گرایی" به کمک عملیات اجرایی توسط باغدار و زارع با بکارگیری مواد و نیروهای طبیعی به تولید محصولات کشاورزی کافی و کیفی منجر می شود

17 - روش BD معتقد است که شرایط روحی و اخلاقی (morality & spiritual) کشاورزی که در طول روز تغییر می یابند نیز می توانند بر موفقیّت تولیدات کشاورزی تأثیر بگذارند چنانکه بی علاقه بودن و خستگی وی قادر است به آلودگی محیط و خسارات (devastation) اکولوژیکی بینجامد

18 - کشاورز بیودینامیک سبب ایجاد موازنه در جهت حضور متنوعی از موجودات زنده می شود درحالیکه کشاورزی "تک محصولی" (mono-cropping) و تغذیه مفرط گیاهان سبب افزایش هجوم آفات می گردند

19 - تنوّع اکولوژیکی (ecological diversity) در روش BD بعنوان هدفی در مدیریّت مناظر (landscape management) مطرح است لذا کشاورزی بیودینامیک می تواند سبب تنوّع فلور (flora) ، فون (fauna) و جمعیّت میکروارگانیزمی منطقه گردد و با افزایش مواد آلی خاک به تسریع رشد گیاهان کمک نماید

20 - مجموعه ای از تکنیک های کشاورزی پایدار نظیر تناوب زراعی ، کمپوست سازی ، کاشت فی مابین (inter-planting) ، تیمار دقیق دام ها برای اطمینان از کیفیّت و طول عمر تولیدات ، ذخیره بذور و .... در روش BD بکار گرفته می شوند

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو