..... آداک شیمی آیدین .....
واردات و تولید نهاده های کشاورزی ( کود - سم - بذر - سمپاش ) 

شناسایی علفهای مقاوم به علف کش

•     قبل از پذیرفتن این موضوع که هر علفی که در برابر استفاده از علف کش زنده می ماند، مقاوم است، سایر فاکتورهایی که ممکن است عمل علف کش را  تحت تاثیر قرار داده اند را خط می زنیم. چند فاکتور استعمال بیجا دارند، شرایط جوی نامساعد، زمان نامناسب استفاده از علف کش و شستن علفها پس از استفاده از علف کش غیر رسوبی. اگر امکان بروز مقاومت وجود دارد موارد زیر را چک کنید:

•     1ـ آیا علفهای دیگری به غیر از علفهای موجود در برچسب محصول بطور رضایت مندی کنترل می شوند؟ تصادفات تنها یک گونه علفی را که مقاوم به علف کش اند را در شراییط زمینی نشان می دهد. بنابراین، اگر چندین گونه علفی حساس بطور طبیعی وجود دارند، فاکتورهای دیگری که به غیر مقاومت به علف کش باعث عدم کنترل علف می شوند را بررسی کنید.

•         2ـ آیا علف کش مشابه یا علف کشی با محل عملکرد مشابه در همان محل از زمین در سال قبل نیز شکست خورده است؟

•         3ـ آیا تاریخچه زمین استفادده وسیع از علف کش مشابه یا علف کش با محل عملکرد مشابه را هر ساله نشان می دهد؟

•     اگر یک یا چند تا از این وضعیتها وجود دارد، این امکان است که علفها به علف کش مقاوم اند. اگر به مقاومت ظنین هستید، علفها را با علف کشی که محل عملکرد دیگری دارد کنترل کنید یا از روشهای کنترلی غیر شیمیایی مناسب استفاده کنید تا مانع از دانه دادن علفها شوید. سپس، با مشاور محصولات گیاهی محلی تان، یا متخصصان علفهای منطقه، یا یک کمپانی شیمیایی مناسب مراجعه کنید تا یک برنامه کنترلی جامع را برای مدیریت مشکل به کار گیرید.

چگونه می توان از مقاومت جلوگیری کرد؟

•     تنها روشی که بطو رکامل می توان از مقاومت جلوگیری کرد استفاده نکردن از علف کشها است. هر زمان که علف کشی استفاده می شود یک شانس برای افزایش بیوتیپی مقاوم بوجود می آید. بهر حال، ما می توانیم چندین کار را برای به تأخیر انداختن مقاومت انجام دهید:

 1) استفاده از IPM و اسپری مجدد مناطق تنها در صورت لزوم،

 2) ایجاد چرخش در بین علف کشهای با روشهای مختلف عملکرد،

 3) مخلوط کردن علف کشهای با روش عملکردی مختلف در تانک اسپری،

 4) شخم زدن و پاکن کردن مرتب علفها، با ماشینهای محوری،

5) استفاده چرخشی از علف کشهای با روشهای عملکردی مختلف در محصول یا کاشت متوالی محصولاتی چون یونجه یا گندم که اغلب با علف کشها درمان نمی گردند،

6) پرهیز از اسپری کردن علفهای مقاوم از یک منطقه تا منطقه دیگر چرا که مقاومت افزایش می یابد.

 

چگونه انتخاب بیوتیپهای علفی مقاوم اتفاق می افتد؟ 

•     انتخاب برای تغییر در جمعیت گیاهی زمانی شروع می شود که تعداد کوچکی از گیاهان (یک بیوتیپ) در یک گونه علفی یک ساختمان ژنتیکی دارند که آنها را قادر به بقاء در برابر استفاده از یک علف کش خاص می کند. جایی که این تفاوت در ساختار ژنتیکی نشأت گرفته است واضح نیست. بهر حال، به نظر نمی آید که علف کشها مستقیماً باعث تغییر ژنتیکی می شوند (مثل جهش) که باعث مقاومت می شوند. بنابراین بیوتیپ مقاوم به میزان کم در جمعیتهای طبیعی وجود دارد و وقتی که علف کشی استفاده می شود بیشتر علفهای حساس می میرند اما علفهای مقاوم اندک باقی می مانند، بزرگ می شوند و دانه تولید می کنند.

•     اگر استفاده از همان علف کش ادامه یابد و علفهای مقاوم تکثیر شوند، درصد جمعیت علف که مقاوم است افزایش می یابد. این امر مشکل است که بطور دقیق پیش بینی کنیم که آیا گونه های علفی دارای بیوتیپهای مقاوم به علف کش داده شده هستند یا نه. بهر حال، ما از مشکلات قبلی مقاومت به آفت کش یاد گرفته ایم که ظهور علفهای مقاوم به علف کش مستقیماً به برنامه علف کش استفاده شده، گونه های علفی موجود، و فعالیتهای مدیریتی محصول بستگی دارد.

با چه شواهدی می توان ثابت کرد که یک علف ممکن است مقاوم باشد؟

•         اگر شما به تمامی سؤالات زیر جواب بله بدهید، می توان شک کرد که این علف مقاوم است:

•         آیا علف کش معمولاً این گونه های علفی را کنترل می کند؟

•          آیا سایر گونه های علفی در همان محلی که این علف سالم باقی می ماند از بین می روند؟

•          آیا این علف تنها گونه علفی است که در این حوزه است؟

•          آیا علف کش مشابهی یا علف کش دیگری به همین روش قبلاً در همین منطقه استفاده شده است؟

استراتژی های مدیریتی برای پیشگیری و مدیریت علفهای مقاوم به علف کش

 

•     کمیته مقاومت به علف کش لیستی از استراتژی های زیر را برای پیشگیری و مدیریت مشکلات مربوط به بیوتیپهای علفی مقاوم به علف کش تهیه کرده است. به ذهن بسپارید که تکیه به هر یک از این استراتژی ها منجر به تاثیر مناسب نمی شود. تولید کننده محصول بایستی از استراتژهای زیر به صورت مجموعه ای منتخب با دقت استفاده کند تا اینکه مشکلات مربوط به علف های مقاوم به علف کش پیشگیری شوند یا به دقت مدیریت شوند:

•     1ـ از علف کشها تنها زمانی که لازم است استفاده کنید. هر جا که موجود است، استعمال علف کش بایستی بر اساس آستانه های اقتصادی باشد. رشد و پیشرفت مداوم مدل های اقتصادی موثر می تواند مفید باشد.

•     2ـ استفاده چرخشی از علف کشها (با محل های عمل متفاوت). بیش از دو بار از یک علف کش با محل عملکرد مشابه در یک زمین بطور متوالی استفاده بکنید مگر اینکه سایر فعالیتهای کنترلی موثر بکار گرفته می شود. می توان در طی دو سال دو بار بطور متوالی استفاده کرد یا در یک سال دو بار به طور متناوب و جداگانه استفاده کرد.

•     3ـ علف کشها را به صورت مخلوط بطوریکه مخلوط دارای محل های عملکردی چندگانه است، استفاده کنید. بهر حال، هر دو علف کش بایستی فعالیت ذاتی علیه علفهای مقاوم برای این استراتژی داشته باشند تا موثر واقع شوند. بخاطر داشته باشید که در گذشته، علفهایی که برای مقاومت به علف کش انتخاب می شوند اغلب گونه های هدف عمده و اصلی نبودند. ممکن است بکارگیری ترکیبی از علف کشها که باعث دو برابر شدن طیف وسیعی از فعالیت کنترل علف می شود، گران باشد. بسیاری از ترکیبات علف کش اقتصادی تر ممکن است کافی و موثر نباشد. جدول 10 لیستی از ترکیبات و نواحی عملکردی شان را نشان می دهد.

•     4ـ چرخش محصولات، بویژه آنهایی که سیکل های زندگی متفاوت دارند. مثلاً: یکساله های زمستانی، مثل گندم زمستانی، دائمی ها مثل یونجه، یکساله های تابستانی مثل ذرت و سویا. همزمان به یاد داشته باشید که از علف کشهایی که محل عملکرد مشابه دارند در این سه محصول مختلف علیه یک علف مشابه استفاده نکنید مگر اینکه سایر فعالیتهای کنترلی موثر که شامل سیستم مدیریتی می شود بکار گرفته می شود.

•     5ـ کاشت واریته های مقاوم به علف کش جدید نبایستی منجر به بیش از دو بار استفاده متوالی از علف کشها شود که محل عمل یکسانی علیه همان علف دارند مگر آنکه سایر فعالیتهای کنترلی موثر بکار گرفته شود.

•         6ـ در جایی که عملی است فعالیتهای کنترل علف ماشینی را مثل پاک کن کردن گردشی با کشت بهمراه درمانهای علف کش ترکیب کنید.

•     7ـ جایی که پتانسیل فرسایشی خاک حداقل است، کشت و زرع اولیه و مقدماتی به عنوان جزئی از برنامه مدیریتی علف بایستی در نظر گرفت.

•     8ـ زمین ها را بطور منظم بررسی کنید و علفهای موجود را شناسایی کنید. سریعاً به تغییر در جمعیت علفها پاسخ دهید تا پراکندگی علفهایی که ممکن است برای مقاومت انتخاب شوند را محدود کنید.

•         9ـ لوازم کشت و درو را قبل از حرکت دادن از زمینهای آلوده به علفهای مقاوم به سمت زمینهایی که آلوده نیستند، تمیز کنید.

•     10ـ از اداره ها و بخشهای آزاد راه ها، راه آهن و اداره های عام المنفعه و سازمانهایی مشابه به آن را که از برنامه های کنترلی گیاهان استفاده می کنند بخواهید که از سیستمهای مدیریتی گیاهانی استفاده کنند که منجر به انتخاب علفهای مقاوم به علف کش نمی شود. علف های مقاوم از نواحی ای که تحت کنترل عمومی اند به طور مداوم به زمینهای کشاورزی منتشر می شوند. شرکتهای مواد شیمیایی، آژانسهای فدرال و ایالتی و سازمانهای کشاورزی می توانند همگی در این تلاش به شما کمک کنند

 

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

با سلام
علم را با خود به این دنیا نیاوردم و با خود نیز به گور نخواهم برد. علم را آموخته ایم تا به دیگران آموزش دهیم تا نسل به نسل بچرخد و تکمیل شود .
ما را در این امر همراهی کنید

Telegeram.me/agronomic
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان در مورد وبلاگ و مطالب موجود چیست؟
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic